Oversigt

Blok 1                        6. maj kl. 13.30-15.00

Chair:

Karen M. Lauridsen

 

Lokale:

Salon 4

Stueetagen

RT 1.1

Hvordan adresserer vi tværkulturel vejledning på kurser for speciale- og ph.d.- vejledere?

Invitation til en fokuseret samtale om, hvordan man håndterer undervisning i tværkulturel vejledning. 

 

RT 1.2

Quality in Net-based Higher Education and Academic ’Bildung’

Will our efforts for securing quality in teaching change when Academic Bildung is the lens?

Chair:

Ole Lauridsen

               

Lokale:

TreeTop Lokale

2-3-4

Overetagen

RT 1.3

Kompetenceprofil for academic developers

Vi vil diskutere hvad der er kernekompetencer i det arbejde, som academic developers aktuelt udfører og i fremtiden gerne vil udføre – og hvilke konsekvenser ville en fælles kompetenceprofil få?

 

RT 1.4

Hvordan skaber vi nye kurser i et tværfagligt samarbejde?

Hvordan skaber vi kurser i et tværfagligt samarbejde? Inspiration fra kandidatfaget: Kulturproduktioner og tværfaglige praksiskompetencer.

Chair:

Lene Tortzen Bager

 

Lokale:

Mødelokale

2-4-6

Underetagen

WS 1.1

Lærer-elev relationens betydning for gymnasieelevers motivation

Hvilken betydning har lærer-elev-relationen for gymnasieelevers motivation? Hvordan kan lærere i praksis arbejde med relationen? Kan gymnasieerfaringer overføres til en universitetskontekst?

 

WS 1.2

Produktion og portfolio som redskaber til læring på universitetsuddannelser. En undersøgelse af potentialer i praksis

Produktion og portfolioarbejde som redskaber til deep learning. Workshoppen vil gennem deltagernes erfaringer undersøge og diskutere det didaktiske potentiale i praksis.

Chair:

Peter Musaeus

 

Lokale:

Mødelokale

1-3-5

Underetagen

SYM 1.1

Tværfaglige uddannelser og tværfaglig undervisning

Symposiet vil vise resultater fra et forskningsprojekt ved KU om tværfaglig undervisning. Projektets ni delprojekter adresserer forskellige problemstillinger og et rammeprojekt samler viden på tværs.

 

SYM 1.2

Tværfaglighed skal læres: Erfaringer fra to kandidatuddannelser på KU 

 

SYM 1.3

Et studenterperspektiv på tværfaglighed: Tværfaglig identitetsdannelse på bacheloruddannelser

 

 

Blok 2                        6. maj kl. 15.30-17.00 

Chair:

Anne Mette Mørcke

 

Lokale:

TreeTop Lokale

2-3-4

Overetagen

WS 2.1

Nye opgaveformater – hvilke kompetenceformer?

Formålet er at dele erfaringer med, hvilke kompetenceformer forskellige ’alternative’ opgaveformater kan anvendes til at evaluere. Deltagerne udfylder forberedte posters i diskussion med hinanden.

 

RT  2.1

Standarder for god undervisning – muligheder og faldgruber

Fire oplægsholdere, som pt er engageret i udviklingen af en karakteristik og standard for den gode underviser, vil starte debatten med at fortælle om deres erfaringer.

Chair:

Peter Musaeus

 

Lokale:

Mødelokale

1-3-5

Underetagen

SYM 2.1

Perception of Blended Learning Inventory

Udviklingen af og foreløbige resultater fra projektet, Perception of Blended Learning Inventory, præsenteres.

 

SYM 2.2

Students want feedback and educators need dialogue: The interaction paradox in Danish management education

Based on our conceptual model and data, we want to facilitate a discussion of how to improve feedback and dialogue between students and educators in management education.

Chair:

Lene Tortzen Bager

 

Lokale:

Mødelokale

2-4-6

Underetagen

SYM 2.3

Undervisernes forståelse af masteruddannelsers praksisrelevans

Præsentation af en undersøgelse af underviseres tolkning af læringsmål for masteruddannelser og deres tolkning af uddannelsernes praksisrelevans.

 

SYM 2.4

Faglig og personlig udvikling – Transformative læreprocesser i Akademisk Videreuddannelse

Præsentation af en undersøgelse af studerendes læring på masteruddannelser og deres tolkning af uddannelsernes praksisrelevans.

 

SYM 2.5

At overvinde transferproblematikken i masteruddannelse

Præsentation af lokalt udviklede pædagogiske rammer om masteruddannelser baseret på projekttænkning og aktive koblinger mellem uddannelse og arbejde.

Chair:

Mette Krogh Christensen

 

Lokale:

Skovsalen

Stueetagen

POS 2.1

Udvikling af ’garvede underviseres’ kompetencer inden for didaktik og sprog i engelsksprogede programmer

Kurser til undervisere på seniorniveau er et særsyn og inddrager sjældent færdigheder i at undervise på engelsk i internationale programmer; posteren præsenterer et sådant kompetenceudviklingsforløb.

 

POS 2.2

Aktiverende undervisning - eksemplarisk undervisning for universitetsundervisere

Undervisning med aktiverende læringsformer i kursus om pædagogisk teori styrker adjunkter i refleksioner over egen praksis. F. eks. styrkes argumentationsfærdigheder via peer feedback på læringsmål og -aktiviteter.

 

POS 2.3

Videreudvikling af de kandidatstuderendes mundtlige præsentationsfærdigheder 

 

POS 2.4

Implementering af et ny gennemgående kommunikationselement på kandidatuddannelsen i medicin, AU

Aarhus University has implemented mandatory progressive communication courses at the 6 semesters of the medical master’s degree program. 1200 students attend the courses each semester.

 

POS 2.5

Overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Nyuddannede ønsker flere redskaber på studiet, men overgangen til arbejdslivet er også en identitetstransformation, hvor lærdom fra universitetet gradvist integreres og finder nye anvendelsesformer.

 

POS 2.6

Kvalitet i metodeundervisningen. Refleksion over refleksionsniveauer i Fagets Videnskabsteori

Jeg vil præsentere en typologi for refleksion i metodeundervisning i den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse, der er udviklet ifm. undervisning ved Business & Social Science og Aarhus Universitet.

 

 

Blok 3                        7. maj kl. 12.30-14.00

Chair:

Karen M Lauridsen

 

Lokale:

TreeTop Lokale

2-3-4

Overetagen

RT 3.1

Gode universitetspædagogiske lærebøger – dialog mellem forfattere og brugere

Universitetspædagogiske lærebogsforfattere giver bud på den gode lærebog som oplæg til diskussion med lærebøgers brugere og læsere med det formål at give pejlemærker for bedre lærebøger i fremtiden.

 

RT 3.2

Feedback, evaluering og udprøvning i innovations- og entreprenørskabsundervisning

Denne Roundtable henvender sig til undervisere og undervisningsplanlæggere der interesserer sig for feedback, evaluering og eksamensformer i undervisning der inddrager innovation og entreprenørskab.

Chair:

Louise Binow Kjær

 

Lokale:

Mødelokale

1-3-5

Underetagen

WS 3.1

VUF – Værktøj til udvikling af feedbackformer

På denne workshop får du mulighed for at arbejde med VUF – Værktøj til Udvikling af Feedbackformer, som inspirerer med konkrete eksempler og som kan anvendes til udvikling af feedback aktiviteter.

 

WS 3.2

Et godt udbytte af undervisningsevaluering

Hvordan får undervisere og studieledere et godt udbytte af undervisningsevalueringer? EVA præsenterer en aktuel undersøgelse og inviterer til dialog om undervisningsevaluering og kvalitet.

Chair:

Torben K. Jensen

 

Lokale:

Mødelokale

2-4-6

Underetagen

SYM 3.1

Praktikforløb i videregående uddannelser

Med afsæt i en korttidsetnografisk undersøgelse af tre uddannelser (læge, sygeplejerske og idræt) vil vi diskutere de studerendes og vejledernes roller og de muligheder praktikken skaber for læring.

 

SYM 3.2

Klyngevejlednings styrker og svagheder i en kvalitets- og relevanspolitik

Ud fra en typologi over vejledningsformer baseret på et litteraturstudie diskuteres styrker og svagheder ved klyngevejledning.

SYM 3.3

Hvordan indgår undervisningsportfolio i bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger ved universitetet?

Det er en udbredt forestilling, at forskning vejer tungere end undervisning ved ansættelse af VIP. I dette studie undersøger vi denne antagelse nærmere gennem interviews med bedømmere.

Chair:

Kim Jesper Herrmann

 

Lokale:

Skovsalen

Stueetagen

POS 3.1

TREAT – Teachers Redesigning Educational Activities with Technology

Udviklingsprojektet TREAT er en online ressource, der har til formål at styrke universitetsunderviseres viden om og færdigheder i brugen af digitale værktøjer i undervisningen.

 

POS 3.2

Blended learning – erfaringer med blended learning på kandidatstudiet CMC (Computer-mediated Communication)

Vi beretter om erfaringer om vores arbejde med e-læring i forbindelse med et kandidatmodul om Computer-mediated Communication (CMC) på Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA).

 

POS 3.3

Astrofysik – et case-studie i brug af online-aktiviteter i universitetsundervsining og eksamen

Resultater og tanker fra et kursus, hvor online-aktiviteter udgjorde 25% – inkl. eksamen. Undervisningsformen åbner mulighed for fx øget feedback samt en mere retfærdig eksamen.

 

POS 3.4

Har det en effekt at lære de studerendes navne?

Litteraturen foreslår at lære de studerendes navne, men det praktiseres kun lidt. Jeg har undersøgt effekten af at lære navnene: Klimaet forbedres og de studerendes engagement øges betydeligt.

 

POS 3.5

Opgør med Dæmonernes Port

Ud fra behovsanalyser blandt studerende og fagmiljøer på KU vil vi diskutere en revurdering af sprogkompetencernes rolle for uddannelserne, herunder pege på nye måder at integrere sprog og fag.

 

 

Blok 4                        7. maj kl. 14.15-15.40

Chair:

Maria Hvid Stenalt

 

Lokale:

TreeTop Lokale

2-3-4

Overetagen

RT 4.1

Educational IT – marginal ændring eller revolution?

Hvad er universiteternes strategiske situation? 'Radikal ny' med behov for massive investeringer eller ’alt ved det gamle'?

 

RT 4.2

Hvordan sikres udbredelsen af ”den gode digitale praksis” – fra ildsjælen til dig

Den gode digitale praksis opstår ofte på baggrund af et udviklingsarbejde fra ildsjæle. Men hvordan for vi de gode eksempler frem i lyset til glæde for andre? 

Chair:

Stacey M. Cozart

 

Lokale:

Mødelokale

1-3-5

Underetagen

WS 4.1

Teaching through the medium of English to diverse student audiences

This workshop shares experience and ideas for the content and organization of professional development programmes for English Medium Instruction teachers.

 

WS 4.2

Plagiatspillet

Workshoppen er bygget op omkring afvikling af et brætspil, hvor deltagerne skal vurdere og rangordne 9 plagiatcases, vælge sanktioner og generere forslag til forebyggelse af plagiat. Plagiatomfang, plagiattyper samt dominerende diskurser om plagiat vil desuden blive tematiseret.

Chair:

Berit Lassesen

 

Lokale:

Mødelokale

2-4-6

Underetagen

SYM 4.1

Studerendes forestillinger om forskningsbaseret undervisning og oplevelse af deltagelse i et forskningsprojekt

Hvilke forestillinger gør nystartede studerende sig om forskningsbaseret undervisning – og forskning i det hele taget? Hvordan oplever de at deltage i et forskningsprojekt? Hvordan oplever de deres udbytte?

 

SYM 4.2

’Rigour-Relevance’ i de studerendes møde med forskningsbaseret undervisning

Hvilke forestillinger gør BA- og kandidatstuderende indenfor samfundsvidenskab sig med forskningsbaseret undervisning og arbejdsmarkedsrelevans?

 

SYM 4.3

Studerende som medproducenter af forskning?

Komparativt og etnografisk forskningsprojekt på KU om forskning-undervisnings-integration (på HUM og NAT) og særligt den variant, der involverer studerende som medproducenter af forskningsresultater.

Chair:

Anne Mette Mørcke

 

Lokale:

Skovsalen

Stueetagen

POS 4.1

Et entreprenørskabsperspektiv på tværfagligt samarbejde

Denne poster beskriver et udviklingsprojekt på KU, der vha. entreprenørskabsteori ønsker at styrke studerendes kompetence til at arbejde tværfagligt i forbindelse med projektarbejde.

 

POS 4.2

Innovationshjul – innovationsundervisningsforløb for fødevarestuderende på DTU

DTU Fødevareinstituttet har konstrueret et årshjul for innovation i undervisningen, der viser instituttets udbud af innovative fag indenfor fødevareområdet fordelt henover undervisningsåret.

 

POS 4.3

Forskningsbaseret undervisning på færdighedsorienterede fag

Præsentation af foreløbige indsigter fra projekt, der handler om, hvordan forskningsbasering kan løftes, når fagenes indhold ligger langt fra forskningsniveauet (fx på jura, matematik og sprogfag).

 

POS 4.4

Etnoraids – eksperimenter med integration af studerende i forskning

’Etnoraids’ er et metodisk og etnografisk eksperiment med forsknings-undervisningsintegration i et konkret projekt ved KU og vi præsenterer de studerendes og undervisernes konkrete erfaringer herm