SIGer - Specielle Interesse-Grupper

SIG-billede , Hjemmeside

Podcast-serie om SIG'erne: Link Arrow Universitetspædagogisk Snak, UPS

Temaerne for episoderne er formet efter didaktikken bag hver enkelt SIG. Der er særligt fokus på, hvordan underviserne kan udvikle deres undervisning i forhold til specifikke nicher af universitetspædagogikken.
Hele serien kan tilgås via Link Arrow SpreakerLink Arrow Apple PodcastLink Arrow Spotify og Link Arrow Google Podcast.

Bliv medlem af en SIG - Husk, du skal være registreret DUN-medlem

DUN støtter universitetspædagogiske interessefællesskaber gennem særlige interessegrupper, også kaldet ’Special Interest Groups’ (SIG). De Særlige Interessegrupper støttes både logistisk og finansielt af DUN.

Som DUN-medlem kan du melde dig ind i en allerede eksisterende SIG eller oprette en ny SIG med tætte kolleger eller kolleger fra andre universiteter, som ønsker et forum for jeres engagement, samarbejde og interessefællesskab. En SIG kan på denne måde både fungere som praksis- og erfaringsgrupper samt forskningsnetværk, hvor forskning kan være en del samarbejdet. Samarbejdet i en SIG kan variere afhængigt af gruppens størrelse, emne og formål. Vigtigst er, at det er interessen og lysten, der driver værket.

Ønsker du at vide mere om en af de allerede eksisterende SIGs, kan du kontakte SIG’en gennem de informationer, du finder ude i venstre side.

Ønsker du at oprette en ny SIG, skal I først vælge om I skal være en etableret eller en opkommende SIG.

Skal I være en opkommende eller etableret SIG? 

Du og dine kollegaer, der er medlemmer af DUN, kan ansøge om at oprette en SIG under DUN på to forskellige måder alt afhængig af jeres ønsker og behov. I kan enten blive oprettet som en etableret SIG eller en opkommende SIG.

Opkommende SIG 

Hvis I gerne vil formalisere et samarbejde omkring et nyt og uudforsket universitetspædagogisk emne, og ikke (endnu) har behov for at afholde fx konferencer, temadage eller workshops, kan I blive oprettet som en opkommende SIG.

En opkommende SIG oprettes for et år ad gangen. Oprettes I som en opkommende SIG, kan I anmode DUN om at ændre status til en etableret SIG, inden året er gået, hvis I også fremover ønsker samarbejdet formaliseret gennem DUN. 

Alle arrangementer skal annonceres via DUN. Send en mail til Link Arrow dun@dun-net.dk eller brug denne formular Link Arrow Del med DUN.
Økonomisk støtte til en opkommende SIG:

 • Op til 2.000 kr. årligt til at dække mødeforplejning eller transport i forbindelse med afholdelse af SIG-møder. Kontakt DUN-sekretariatet inden bestilling Link Arrow dun@dun-net.dk

Etableret SIG

Hvis I allerede arbejder med et særligt universitetspædagogisk felt, og gerne vil forankre et mere formaliseret samarbejde, kan I blive en etableret SIG. Som etableret SIG forpligter I jer til at afholde mindst én temadag, workshop eller konference årligt og/eller oplæg på årets DUN Konference.

Alle arrangementer skal annonceres via DUN. Send en mail til  Link Arrow dun@dun-net.dk eller brug denne formular Link Arrow Del med DUN.
Økonomisk støtte til en etableret SIG:

 • Op til 3.000 kr. årligt til et fagligt formål som fx at dække mødeforplejning, transport i forbindelse med afholdelse af SIG-møder eller til aflønning af oplægsholdere. Kontakt DUN-sekretariatet inden bestilling  Link Arrow dun@dun-net.dk

Gældende for alle SIGs

·       Du kan kun være medlem af en SIG, hvis du er medlem af DUN. Bliv medlem Link Arrow her.

·       SIG’en er forpligtet til at indberette årets aktiviteter til DUNs bestyrelse efter anmodning, samt mindst én gang om året i forbindelse med DUNs generalforsamling. Derudover skal SIG’erne dele information om aktiviteter med DUNs andre medlemmer via DUNs digitale nyhedsbrev og DUNs hjemmeside. Link Arrow Del med DUN her.

·       Enhver SIG skal have en kontaktperson, der fungerer som tovholder og koordinator for gruppen. Derudover skal gruppen angive en suppleant for kontaktpersonen for de tilfælde, hvor denne er utilgængelig (på ferie, ved orlov og sygdom, mv.). Begge funktioner skal angives af SIG’en, og kontaktpersonens kontaktoplysninger offentliggøres på DUNs hjemmeside.

·       Ved Dansk Universitetspædagogisk Netværks Konference (DUNK) skal der stilles med mindst ét medlem fra SIG’en. SIG’en vælger selv, hvem fra gruppen, der er repræsentant på konferencen.

·       SIG’ens officielle kontaktperson tilbydes gratis deltagelse på Dansk Universitetspædagogisk Netværks årlige konference (DUNK). Er der flere officielle kontaktpersoner i den enkelte SIG, er det SIG’en selv, der bestemmer hvem af kontaktpersonerne, der kan gøre brug af gratis deltagelse på konferencen. Tilbuddet om gratis deltagelse på konferencen gælder udelukkende én (udvalgt) kontaktperson, og pladsen kan ikke overdrages til andre medlemmer af SIG’en, der ikke er officiel kontaktperson.

DUNS bestyrelse opfordrer til samarbejde på tværs af SIGérne, hvis grupperne opfatter dette som muligt og meningsfuldt. I de tilfælde hvor mindst to SIGér samarbejder om et større, åbent arrangement, vil det være muligt til dette arrangement at ansøge DUN om op til 5000 kr., der kan bruges til honorar for en eller flere oplægsholdere til arrangementet.  Ansøgninger herom eller spørgsmål om samarbejdende SIGér stilles til Karl-Heinz Pogner kp.msc@cbs.dk.

 Sådan laver I ansøgningen om at blive en SIG

Uafhængigt af om I søger om oprettelse som en etableret SIG eller en opkommende SIG, skal ansøgningen indeholde:

 • Udførlig beskrivelse af det universitetspædagogiske interesse- og praksisfelt
 • En beskrivelse af hensigt og mål med netværket
 • Forslag til, hvordan gruppen vil formidle sit arbejde til kolleger på danske universiteter
 • En beskrivelse af netværkets kontaktperson og øvrige deltagere
 • Tilkendegivelse af, om I ønsker at ansøge om oprettelse som etableret eller opkommende SIG

I kan vælge at benytte denne wordtemplate til ansøgningen. Ansøgningen sendes til Christina Juul Jensen på cjj@samf.ku.dk. DUNs bestyrelse vil løbende tage stilling til ansøgninger.

Søg om forplejning, transport mv. til SIG-møder

En SIG kan kun søge om økonomisk støtte til forplejning og transport og evt. aflønning af ekstern oplægsholder, hvis arrangementet annonceres i DUN-regi, dvs. i nyhedsbrev eller på hjemmesiden.
Send en mail til  dun@dun-net.dk med følgende info:

 • Navn på SIG
 • Dato
 • Beskrivelse af mødet
 • Hvad der ønskes tilskud til
 • Cirka beløb, hvis I selv bestiller forplejning og transport
  (kun elektroniske faktura kan betales eller alternativt personlige udlæg, der refunderes via rejseafregningsblanket).
  Kontakt  sekretariatet)

Fuld deltagerliste med navn og institution (skal bruges til økonomiafdelingen og kan eftersendes)

Ansvarlige for SIG'erne

Christina Border

   Christina Juul Jensen

   Pædagogisk konsulent
   SAMF Fakultetssekretariatet
   Københavns Universitet

   Mail  cjj@samf.ku.dk
   Telefon  3532 4538

Soeren Smedegaard Bengtsen Border


   Søren S. E. Bengtsen

   Lektor
   Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
   Aarhus Universitet

   Mail  ssbe@edu.au.dk 
   Telefon  2046 7019

Karl Heinz Portrait Ks 003    Karl-Heinz Pogner 

   Associate professor
   Department of Management, Society and Communication
   Copenhagen Business School 

   Mail  kp.msc@cbs.dk 
   Telefon  3815 3156