Jobs

Stilling: To 3-årige postdoc-stillinger ved Centre for Educational Development


Sted: Aarhus Universitet

Ansættelsesdato: 1. oktober 2023 

Ansøgningsfrist: 18. juni 2023

Vi ønsker at styrke to af vore fokusområder, undervisningsudvikling og uddannelsesudvikling. De postdoc-kolleger, som vi søger, kommer derfor til at arbejde i henholdsvis Afdeling for Undervisningsudvikling og Afdeling for Uddannelsesudvikling. Begge postdocs bliver også en del af CEDs tværgående universitetspædagogiske forskningsgruppe. I dagligdagen kommer begge postdocs også til at arbejde tæt sammen med centrets mange engagerede konsulenter på tværs af CEDs afdelinger.

I ansøgningen angives klart, hvilket af to nedenstående fokusområder, der søges:

1. Undervisningsudvikling
Herunder kan du udfolde din forskning med afsæt i en interesse for engagerende undervisning. Inden for dette perspektiv giver ansættelsen mulighed for at forske i en række temaer som de studeredes læreprocesser og deres udvikling af kernefaglige og generelle kompetencer, undervisningsformer, fagdidaktik, undervisernes kompetencer eller kollegiale fællesskaber.


2. Uddannelsesudvikling
Herunder kan du udfolde din forskning med afsæt i en interesse for curriculumudvikling og uddannelsesdesign. Inden for dette perspektiv giver ansættelsen mulighed for at forske i en række temaer som interessenter (politikere, aftagere og studerende), transitioner til og fra universitetet, førsteårspædagogik, praksis- og projektbaseret uddannelse eller forskningsintegration.

Læs mere

 ___________________________________________________________________________________________________________________

Stilling: Videnskabelig assistent med forberedelse til et 3-årigt ph.d.-forløb

Sted: Centre for Educational Development, Aarhus Universitet

Ansættelsesdato: 1. september 2023 

Ansøgningsfrist: 15. juni 2023

Vi søger en videnskabelig assistent til ansættelse i 1 år med henblik på forberedelse af og mulig fortsættelse i et 3-årigt ph.d.-forløb. Stillingen har fokus på emnet førsteårsdidaktik i relation til fastholdelse og indgår som et led i CEDs (Centre for Educational Development) igangværende forskning inden for førsteårsdidaktik og undervisningsudvikling. 

Næsten hver tredje studerende i Danmark falder fra på de videregående uddannelser, med en særlig risiko for frafald i løbet af det første studieår. De samfundsmæssige og personlige omkostninger forbundet med frafald har medført en øget forskningsindsats med det formål at identificere frafaldsårsager. Hidtidig forskning har i særlig grad fokuseret på individuelle forhold, f.eks. den studerendes parathed og oplevelse af at høre til, fagligt og socialt. CED ønsker at udvide forskningsfeltet med teoretisk og empirisk indsigt i, hvordan førsteårsundervisningen på universitetet rammesættes didaktisk og curriculært med henblik på fastholdelse. Dette kan f.eks. være gennem et fokus på uddannelsen indhold, strukturer, læring og progression eller uddannelsens generelle rammesætning af det første studieår.

Læs mere