DUT - Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift

Link til DUTs officielle hjemmeside / DUT's ofiicial website

Dut36 Header Dun Net

 English below

Om tidsskriftet

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift er et videnskabeligt tidsskrift, der udkommer elektronisk med open access.

Tidsskriftet publicerer forskning, som belyser kvaliteten på uddannelse, læring og undervisning ved universiteter og højskoler. Artikler er hovedsageligt konceptuelt-, empirisk- og praksisbaseret, men der publiceres også boganmeldelser af nye og relevante bøger.

DUT læses af forskere og undervisere fra alle discipliner indenfor højere uddannelse. Artikler er som hovedregel på dansk, men der publiceres også bidrag på norsk, svensk og engelsk.

Fokus og område

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift har som mål at være publiceringskanal for forskere inden for området universitetspædagogik samt undervisere, udviklere og administratorer ansat på de højere læreanstalter.

Vi modtager bidrag som baseres på empiri, teorier, begreber, metoder og erfaringer af relevans for universitetspædagogik bredt, dvs. i forhold til bachelor, kandidat-, master- og ph.d.-uddannelser, åbne uddannelser, samt universiteternes efteruddannelser.

Tidsskriftet er listet på niveau 1 i universiteternes rangering af videnskabelige tidsskrifter. Det er gratis at publicere artikler i tidsskriftet.

Tidsskriftet blev etableret i 2006 af Dansk Universitetspædagogisk Netværk.

________________________________________________________________________________________________________  

The Danish Journal of Higher Education (DUT)

The Danish Journal of Higher Education, DUT is a scientific, open-access journal published electronically.

The journal publishes research that sheds light on the quality of education, learning and teaching at universities and colleges. Articles are mainly conceptual, empirical and practice-based, but book reviews of new and relevant books are also published.

DUT is read by researchers and lecturers from all disciplines in higher education. Articles are generally in Danish, but contributions are also published in Norwegian, Swedish and English.

Focus and area

The Danish Journal of Higher Education aims to be a publication channel for researchers in the field of higher education pedagogy as well as lecturers, developers and administrators employed at higher education institutions.

We welcome contributions based on empirical evidence, theories, concepts, methods and experiences of relevance to higher education pedagogy in general, i.e. in relation to bachelor, master and PhD degree programmes, open education as well as continuing education at universities.

The journal is listed at level 1 in the university ranking of scientific journals. Publishing articles in the journal is free of charge.

The journal was established in 2006 by the Danish Network for Educational Development in Higher Education.