Det formelle

Vedtægter

Formål

§1: Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) er en forening der har til formål at udvikle universitetsuddannelsernes og universitetsundervisningens kvalitet. DUN søger at fremme dette gennem at skabe netværk og aktiviteter for medlemmerne. Desuden tager DUN initiativ til nyhedsbreve, studiekredse, arrangementer og lignende. 

Målgruppe

§2: Foreningens målgruppe er alle der arbejder med universitetspædagogik samt undervisere på lange videregående uddannelser.

§3: Universitetsmedlemskab
Stk. 1: Institutioner som er omfattet af universitetsloven kan få et universitetsmedlemskab af DUN.
Stk. 2: Universitetsmedlemskab giver ubegrænset adgang til alle aktiviteter i DUN for alle ansatte på universitetsinstitutionen.
Stk. 3: Enhver ansat på de universitetsinstitutioner, der har betalt kontingent, kan blive skrevet på netværkets adresseliste.

§ 4: Andre typer medlemskab
Stk. 1: Uddannelsesinstitutioner, forskningsbiblioteker, netværk eller lignende, der ikke er omfattet af universitetsloven kan optages som en ekstern medlemsinstitution. Enhver ansat ved sådanne institutionerne kan blive skrevet på netværkets adresseliste, så snart institutionen har betalt kontingent. Aktiviteterne i DUN er åbne for ansatte ved eksterne medlemsinstitutioner.
Stk. 2: Enkeltpersoner kan undtagelsesvist optages som medlem på særlige vilkår. Bestyrelsen træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning herom på baggrund af en begrundet ansøgning bilagt ansøgerens undervisningsportfolio eller anden dokumentation for ansøgerens universitetspædagogisk arbejde. Der kan maksimalt optages to enkeltpersoner som medlem per institution.
Stk. 3: Ansatte ved eksterne medlemsinstitutioner samt enkeltpersoner, der er optaget som medlem på særlige vilkår, har ikke stemmeret ved generalforsamlingen og kan ikke deltage i bestyrelsesarbejdet.
Stk. 4: Politiske partier, religiøse sekter og kommercielle virksomheder kan ikke optages som medlem af DUN. Skulle dette alligevel være sket kan bestyrelsen med 14 dages varsel eksludere medlemmer på baggrund af denne bestemmelse. Enhver medlem, der er blevet ekskluderet, kan efterfølgende vælge at få sit medlemskab afprøvet ved generalforsamlingen.
§ 5: Bestyrelsen fastsætter kontingentstørrelsen for alle typer medlemskaber. 

Generalforsamling 

§6: Generalforsamlingen er foreningens øverste beslutningsorgan.

§7: Der afholdes generalforsamling en gang årligt i perioden mellem februar og juni. Der indkaldes af bestyrelsen til generalforsamlingen senest 14 dage før.

§8: Det kræver minimum 10 deltagere at afholde en generalforsamling. I tilfælde af at dette ikke er muligt, beslutter den siddende bestyrelse, hvilke tiltag der skal foretages. Bestyrelsen kan dog ikke opløse foreningen uden indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med 2 måneders varsel.

§9: Alle fremmødte på generalforsamlingen, der er tilmeldt adresselisten, har stemmeret. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal.

§10: Faste dagsordenpunkter ved Generalforsamlingen:
- valg af ordstyrer og referent
- formandens beretning
- valg af bestyrelse
- godkendelse af regnskab
- drøftelse af aktivitetsplan for det kommende år

§11: Der tages referat af generalforsamlingen, som offentliggøres via adresselisten senest 1 måned efter generalforsamlingen.

§12: Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender herefter forslagene til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan ændre vedtægterne ved almindeligt flertal.

Bestyrelse

§13: Bestyrelsens medlemmer vælges til en to års periode med mulighed for forlængelse. Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og fem bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

§14: Formanden indkalder kandidater til bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen gennem foreningens mailliste. Kandidatur skal meddeles formanden senest 10 dage før generalforsamlingen for at kunne opstille ved generalforsamlingen.

§15: Generalforsamlingen udpeger en formand, næstformand, kasserer og revisor. Eventuelt kan generalforsamlingen overlade valget af nævnte poster til bestyrelsen.

§16: Bestyrelsens størrelse
Stk 1: Bestyrelsen består af maximum 9 personer. Det tilstræbes at medlemmerne dækker så mange forskellige institutioner og fag som muligt inden for de lange videregående uddannelsesinstitutioner.
Stk 2: Generalforsamlingen kan desuden vælge to suppleanter til bestyrelsen.

§17: Bestyrelsen holder et konstituerende møde senest 2 måneder efter generalforsamlingen.

§18: Bestyrelsen udarbejder og vedtager en forretningsorden ved det første møde efter generalforsamlingen.

§19: Bestyrelsens opgaver er følgende:
- medvirke til at sætte universitetspædagogiske problemstillinger på dagsordenen ved at deltage i den offentlige debat
- udforme og gennemføre netværkets aktivitetsplan
- holde sig orienteret på det universitetspædagogiske område, nationalt og internationalt
- indkalde til generalforsamling
- føre regnskab
- vedligeholde adresseliste
- lede sekretariat i tilfældet af at der er et sådant 

§20: Bestyrelsen formulerer indhold og supplerende punkter på det konstituerende møde. 

Kontingent og foreningens økonomi

§21: Det er kassererens ansvar, at der løbende føres regnskab, og at regnskabet årligt før generalforsamlingen forelægges foreningens revisor og bestyrelse til godkendelse. Årsregnskabets hovedtal og revisionsbemærkning lægges ud til offentligheden på foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen. 

§22: Det er revisorens ansvar at godkende årets regnskab efter gennemsyn af regnskab, faktura og bilag.

§23: Formanden og kassereren har tegningsret overfor tredjepart.

§24: I tilfælde af DUN´s opløsning fordeles midlerne tilbage til institutionen i forhold til størrelsen af det ydede bidrag.

Vedtægterne er vedtaget med seneste ændringer ved Generalforsamlingen, maj 2016