Det formelle

Vedtægter

Formål

§1: Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) er en forening der har til formål at udvikle universitetsuddannelsernes og universitetsundervisningens kvalitet. DUN søger at fremme dette gennem at skabe netværk og aktiviteter for medlemmerne. Desuden tager DUN initiativ til nyhedsbreve, studiekredse, arrangementer og lignende. 

Målgruppe

§2: Foreningens målgruppe er alle der arbejder med universitetspædagogik samt undervisere på lange videregående uddannelser.

§3: Institutionel medlemskab af DUN
Stk. 1: Institutioner, som er omfattet af universitetsloven, kan umiddelbart blive godkendt som medlemsinstitution i DUN.
Stk. 2: Uddannelsesinstitutioner, forskningsbiblioteker, netværk eller lignende, der ikke er omfattet af universitetsloven, kan optages som en ekstern medlemsinstitution, hvis bestyrelsen vurderer, det er i overensstemmelse med vedtægterne.
Stk. 3: Ansøgning om institutionelt medlemskab sker ved henvendelse til DUNs bestyrelse. Efter bestyrelsen har konstateret, at institutionen opfylder betingelserne for medlemskab, træder medlemskabet i kraft efter et – af bestyrelsen – fastsat kontingent er betalt. Kontingentets størrelse beregnes på grundlag af institutionens størrelse.
Stk. 4: At være medlemsinstitution giver ubegrænset adgang til alle aktiviteter i DUN for alle ansatte på institutionen. Den ubegrænsede adgang for den ansatte fås i praksis ved individuel, gratis medlemsregistrering på DUN-net.dk.
Stk. 5: Politiske partier, religiøse sekter og kommercielle virksomheder kan ikke optages som medlemsinstitution af DUN. Skulle dette alligevel være sket kan bestyrelsen med 14 dages varsel ekskludere medlemmer på baggrund af denne bestemmelse. Ethvert medlem, der er blevet ekskluderet, kan efterfølgende vælge at få sit medlemskab afprøvet ved generalforsamlingen.

§4: Individuelt medlemskab af DUN
Stk. 1: Enkeltpersoner kan på baggrund af en ansøgning optages som individuelt medlem på særlige vilkår, hvilket hentyder til, at individuelle medlemmer ikke har stemmeret ved generalforsamlingen og ikke kan deltage i bestyrelsesarbejdet.
Stk. 2: Bestyrelsen træffer beslutning om enkeltpersoners optagelse på baggrund af en kort, skriftlig begrundelse, der efterspørges af DUN, efter enkeltpersonen har registreret sig som kommende medlem på DUN-net.dk.
Stk. 3: Kontingent for enkeltmedlemmer fastlægges årligt af generalforsamlingen i forbindelse med behandling af budgettet for det følgende år.

Generalforsamling 

§5: Generalforsamlingen er foreningens øverste beslutningsorgan.

§6: Der afholdes generalforsamling en gang årligt i perioden mellem februar og juni. Der indkaldes af bestyrelsen til generalforsamlingen senest 14 dage før.

§7: Det kræver minimum 10 deltagere at afholde en generalforsamling. I tilfælde af at dette ikke er muligt, beslutter den siddende bestyrelse, hvilke tiltag der skal foretages. Bestyrelsen kan dog ikke opløse foreningen uden indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med 2 måneders varsel.

§8: Alle medlemsinstitutioners registrerede medlemmer, der møder frem på generalforsamlingen, har stemmeret. Individuelle medlemmer har ikke stemmeret. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal.

§9: Faste dagsordenpunkter ved Generalforsamlingen:

 • Valg af ordstyrer og referent
 • Forpersonens beretning
 • Valg af bestyrelse
 • Godkendelse af regnskab
 • Drøftelse af aktivitetsplan for det kommende år


§10:
Der tages referat af generalforsamlingen, som offentliggøres via adresselisten senest 1 måned efter generalforsamlingen.

§11: Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender herefter forslagene til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan ændre vedtægterne ved almindeligt flertal.

Bestyrelse

§12: Bestyrelsens medlemmer vælges til en to års periode med mulighed for forlængelse. Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og fem bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

§13: Forpersonen indkalder kandidater til bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen gennem foreningens mailliste. Kandidatur skal meddeles forpersonen senest 18 dage før generalforsamlingen for at kunne opstille ved generalforsamlingen.

§14: Generalforsamlingen udpeger en forperson, næstforperson, kasserer og revisor. Eventuelt kan generalforsamlingen overlade valget af nævnte poster til bestyrelsen.

§15: Bestyrelsens størrelse
Stk 1: Bestyrelsen består af maximum 9 personer. Det tilstræbes at medlemmerne dækker så mange forskellige institutioner og fag som muligt inden for de lange videregående uddannelsesinstitutioner.
Stk 2: Generalforsamlingen kan desuden vælge to suppleanter til bestyrelsen.

§16: Bestyrelsen holder et konstituerende møde senest 2 måneder efter generalforsamlingen.

§17: Bestyrelsen udarbejder og vedtager en forretningsorden ved det første møde efter generalforsamlingen.

§18: Bestyrelsens opgaver er følgende:

 • Medvirke til at sætte universitetspædagogiske problemstillinger på dagsordenen ved at deltage i den offentlige debat
 • Udforme og gennemføre netværkets aktivitetsplan
 • Holde sig orienteret på det universitetspædagogiske område, nationalt og internationalt
 • Indkalde til generalforsamling
 • Føre regnskab
 • Vedligeholde adresseliste
 • Lede sekretariat i tilfældet af at der er et sådant 


§19:
Bestyrelsen formulerer indhold og supplerende punkter på det konstituerende møde. 

Kontingent og foreningens økonomi

§20: Det er kassererens ansvar, at der løbende føres regnskab, og at regnskabet årligt før generalforsamlingen forelægges foreningens revisor og bestyrelse til godkendelse. Årsregnskabets hovedtal og revisionsbemærkning lægges ud til offentligheden på foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen. 

§21: Det er revisorens ansvar at godkende årets regnskab efter gennemsyn af regnskab, faktura og bilag.

§22: Forpersonen og kassereren har tegningsret overfor tredjepart.

§23: I tilfælde af DUN´s opløsning fordeles midlerne tilbage til institutionen i forhold til størrelsen af det ydede bidrag.

Vedtægterne er vedtaget med seneste ændringer ved Generalforsamlingen, maj 2019.