Program 7. oktober

Program 7. oktober

09:00 - 09:20
Busser fra Vejle Station / Busses from Vejle Station

09:30 - 10:00
Velkomst med kaffe og brød / Welcome, coffee and bread

10:00 - 10:05
Velkomst ved formand for DUN, Lars Ulriksen

10:05 - 10:30
Åbningstale af Rune Engelbrecht Larsen - Nærhedens og nysgerrighedens natur
Nærhed og nysgerrighed handler om fællesskab og fortælling. Om erfaring og forståelse. Om at være sammen om at ville vide. Få steder kommer dette så tydeligt til udtryk, som når vi er i den natur, vi har genopdaget under corona-krisen, fordi den i lange perioder var vores eneste 'safe-place' uden for hjemmets fire vægge. Forfatter og idéhistoriker Rune Engelbreth Larsen fortæller om, hvordan nærhedens og nysgerrighedens natur også er en inspirerende nøgle til erfaring og forståelse af os selv og vores kultur

10:30 - 11:30
Per Fibæk Laursen - Kan (universitets)undervisning effektiviseres ad teknisk vej?
I forbindelse med universitetspædagogikkens fødsel i Danmark omkring 1970 udspillede der sig en bitter fejde om dette spørgsmål. I de seneste fem år har der raset et næsten tilsvarende slagsmål om folkeskolen. Hvorfor vækker spørgsmålet så stærke lidenskaber? Kan det besvares nøgternt og forskningsbaseret?

11:30 - 11:45
Pause / Break

11:45 - 12:45
Session 1a - frit format - om organisation og organisering
Chair: Anne Mette Mørcke
Frit format: Digital Pedagogy & Learning in Higher Education - hvad vil det sige og hvordan ser det ud?
Oplæg ved: Rikke Toft Nørgård, AU; Jens Jørgen Hansen, SDU
Programtekst: Workshoppen giver deltagerne indblik i og mulighed for at udveksle erfaring med udvikling og praksis ift digital didaktik, pædagogik og læring på de videregående uddannelser.

Se abstract

Session 1b - papers - om vejledning
Chair: Helle Bro-Nielsen
Paper: ”Tango med usynlig partner” - Facework i peer-feedback via Screencast
Oplæg ved: Helle Merete Nordentoft, DPU/AU; Karen Louise Møller, CED/AU
Programtekst: I tango må dansepartnere samarbejde om dansens karakter – ligesom i peer feedback-dialoger. Men i asynkron peer feedback via Screencast kan giver ikke se modtager. Hvad mon det betyder for feedbacken?

Se abstract

Paper: Når specialet flytter hjem - Specialeskrivning i en coronatid
Oplæg ved: Helle Merete Nordentoft, DPU/AU
Programtekst: COVID19 betyder, at specialeprocessen ændrer karakter. Hjemmet flytter ind i studiet og studiet ind i hjemmet. Spørgsmålet er, hvordan transformationen påvirker de studerendes hverdagsliv og læring.

 Se abstract 

Session 1c - papers - in english
Chair: Carsten Tage Nielsen
Paper: Supervision support for student inquiry and agency in natural science
Presentation by: Martin Niss, RUC; Sidsel Winther, RUC; Renae Acton, RUC
Program text: We consider the ways supervisors scaffold student-directed inquiry projects to develop student agency and substantive conversation in PPL at RUC using discursive data from supervision sessions.

View abstract 

Paper: Integrating research and teaching online: Implications of digital mediation in experiments of research-teaching integration the University of Copenhagen during the Covid-19 lockdown
Presentation by: Marie Larsen Ryberg, KU
Program text: Exploring the implications of online mediation for the integration of research and teaching in UCPH, this paper highlights the consequences for forms of disciplining, practice-based learning and senses of intimacy.

View abstract

12:45 - 13:45
Frokost / Lunch

13:45 - 14:45
Session 2a - frit format - om organisation og organisering
Chair: Donna Hurford
Frit format: Den forhandlede sandhed
Oplæg ved: Inge Helle Hansen, KP; Maria Soo Hee Moll Cronwald, KP; Sofie Kobayashi, KP
Programtekst: Afprøvning og diskussion af læringsspillet Den forhandlede sandhed online og analogt. Bevares nærhed og nysgerrighed i online-versionen? Hvad er læringspointer og muligheder

Se abstract

Session 2b - frit format - om organisation og organisering
Chair: Eva Bendix Petersen
Link til Padlet (skal kopieres ind i browser): https://ruc.padlet.org/sidwin1/dun
Frit format: Er det muligt at skabe et resonansrum i det digitale format
Oplæg ved: Sidsel Winther, RUC
Programtekst: Workshop, hvor vi sammen undersøger muligheden for via facilitering at skabe et resonansrum som nødvendigt udgangspunkt for feedback, i hhv. det digitale format i ft. det fysiske format.

Se abstract

Session 2d - papers - om organisation og organisering
Chair: Helle Merete Nordentoft
Paper: Digital læringsteknologis potentiale for at støtte de studerendes engagement: et stor-skala litteraturstudie af den empiriske forskning i feltet
Oplæg ved: Mikkel Godsk, AU; Karen Louise Møller, AU
Programtekst: De studerendes engagement står højt dagsorden. Studiet viser, at digital læringsteknologi har et (uindfriet) potentiale til at øge de studerendes adfærdsmæssige, emotionelle og kognitive engagement.

Se abstract

Paper: Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020
Oplæg ved: Nicolas Marinos, SDU
Programtekst: En undersøgelse af online-undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner i 2020, hvor konklusionen kort fortalt er, at nødundervisningen blev håndteret, men onlineundervisning kræver nytænkning.

Se abstract

14:45 - 15:00
Pause / Break

15:00 - 16:00
Session 3a - frit format - om organisation og organisering
Chair: Henrik Skov Midtiby
Frit format: Kan fiktion hjælpe os med at nå verdensmålene?
Oplæg ved: Sabrina Vitting-Seerup, postdoc på IND, KU
Programtekst: En test af, hvordan undervisning, der fokuserer på verdens bæredygtighedsudfordringer, kan anvende æstetiske værker som en katalysator for at skabe transdisciplinære læringsmiljøer.

Se abstract

Session 3b - papers - om studerende
Chair: Inger-Marie F. Christensen
Paper: Deltagelse i online undervisningsaktiviteter er fyldt med benspænd
Oplæg ved: Maria Hvid Stenalt, AU
Programtekst: Dette studie af online peer feedback viser, at studerendes deltagelse i online undervisningsaktiviteter begrænses og understøttes af en række individuelle, relationelle og strukturelle forhold.

Se abstract

Paper: MS Forms som et medie til at skabe nærhed og læring i digital undervisning
Oplæg ved: Line Palle Andersen, KEA
Programtekst: Mange studerende har under COVID-19 mistet studiemotivation og frygtet at miste deres tilhørsforhold til gruppen. Online øvelser tilrettelagt med stadigt ansvar for gruppen øger indsatsen og læringen.

Se abstract

Session 3c - frit format - om aktivitet
Chair: Jakob Ravn
Frit format: Fælles annotering af tekster i undervisningen
Oplæg ved: Anders Hjortskov Larsen, AU; Francesco Caviglia, AU
Programtekst: Denne workshop arbejder med og diskuterer brugen af tekstannotering i forbindelse med holdundervisning for at intensivere læsning og notetagning mhp. fælles vidensopbygning som mål i undervisningen.

Se abstract

Session 3d - free format - in english
Chair: Jens Jørgen Hansen
Free format: “That’s so gay” - Addressing excluding behavior and bigotry: replace inaction with inclusive and effective approaches
Presentation by: Donna Hurford, SDU; Stacey Cozart, AU
Program text: Disruptive behavior can occur in face to face or online teaching and learning spaces leaving teachers poorly equipped to manage. This workshop offers a safe space to explore cases and strategies.

View abstract

16:00 - 16:15
Pause med sødt / Break with sweets

16:15 - 17:15
Session 4a - frit format - om aktivitet
Chair: Kasper Anton Sørensen
Frit format: Workshop i didaktiske gåderum (escape rooms) i universitetsundervisningen
Oplæg ved: Jens E. Wilhjelm, DTU
Programtekst: Gåderum - escape rooms - kan være fremragende læringsplatforme for visse undervisningselementer. Workshoppen guider deltagerne til at kunne designe deres eget gåderum på egen uddannelsesinstitution.

Se abstract

Session 4b - papers - om studerende
Chair: Katja Bill Nielsen
Paper: Nærhed eller nærvær?
Oplæg ved: Annie Aarup Jensen, AAU; Lone Krogh, AAU
Programtekst: Studerende med psykosociale udfordringer har vanskeligt ved at blive anerkendt og inkluderet i fællesskaber efter tilbagevenden fra sygdom og orlov. Underviseren er den nærmeste til at opdage mistrivsel, hvorfor inkluderende faglige aktiviteter er vigtige. Præsentationen trækker på data og analyser fra Studielivsprojektet.

Se abstract

Paper: Studerendes psykosociale problemer og coronatiden. Nærhed, nysgerrighed og fællesskaber?
Oplæg ved: Trine Wulf-Andersen, RUC
Programtekst: Præsentationen belyser, hvordan coronatidens udvidede opmærksomhed på studerendes trivsel og fællesskaber, har optaget og haft betydning for studerende med erfaringer med psykosociale problemer.

Se abstract

Session 4c - paper - om studerende
Chair: Line Palle Andersen
Paper: “Et nummer i systemet” - Et emotionssociologisk perspektiv på mistrivsel og frafald blandt universitetsstuderende Oplæg ved: Rebecca Riiber, AKA; Helle Merete Nordentoft, AU
Programtekst: Studerendes mistrivsel og tilhørsforhold til studiet på universitet er præget af en dårlig kontakt med studieadministrationen, som de oplever som belastende og bureaukratisk.

Se abstract

(aflyst) Paper: Hvordan lærer man at studere? Førsteårsstuderendes udvikling af studiepraksisser og betydningen af det sociale aspekt
Oplæg ved: Andrea F. M. Gregersen, KU
Programtekst: Det sociale har stor betydning når førsteårsstuderende udvikler studiepraksisser. Det kan både inkludere og ekskludere studerende. Hvilken rolle kan uddannelser og undervisere spille i denne proces?

Se abstract

Session 4d - frit format - om vejledning
Chair: Marie Larsen Ryberg
Frit format: Har du talt med din indre vejleder i dag?
Oplæg ved: Vibeke Ankersborg, CBS; Karl-Heinz Pogner, CBS
Programtekst: I denne reflekterende workshop udforsker/udvikler vi deltagernes erfaringer/forståelse af (online)vejledning som ’fælles stilladsering’ og som ’modstandsdygtige’ lærings-, tilegnelses- og socialformer.

Se abstract

17:15 - 17:30
Pause / Break

17:30 - 18:15
SIG: BATL - Bias Awareness in Teaching and Learning
Contact: Donna Hurford, dhu@sdu.dk
Theme: Share how the BATL SIG provides a supportive and informative network. Invite new ideas for SIG practices.

SIG: DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education
Kontakt: Rikke Toft Nørgård, rtoft@edu.au.dk
Tema: Mødet vil arbejde videre med indsigter og input fra formiddagens Frit Format omkring Digital Pedagogy & Learning in Higher Education

SIG: DUEL - Danske Universiteters E-læringsnetværk
Kontakt: Kasper Bergstrøm, kabe@science.ku.dk

SIG: Eksamen og eksamensformer i forskningsbaserede uddannelser
Kontakt: Peter Wick, pewi@samf.ku.dk
Dagsorden: 1. Fysisk hej igen 2. Velkommen til et nyt medlem Lotte Illeris (DTU) 3. Koordinator Valg 4. Hvad er vi optaget af? – Hvordan gik det med podcasten? 5. Hvad skal Eksamen´s SIG beskæftige sig i 2022 (Mulige emner, som vi har berørt tidligere nedenunder) 6. Hvad skal vores møde format og hyppighed være fremover? 7. evt. Mulige emner for 2022: - Smarte (IT) eksamens løsninger - I forbindelse med IT løsninger, hvordan forebygger vi snydt ved hjemmeeksamen (mere udpræget under Covid 19 krisen?) - Opdelingen af eksamen (v.a. på bachelor niveau) i en multiple choice del som tæller 2/3 del og en mundtlig del (1/3) eller lign. Eventuel kombineret med en smart IT løsning. - Udvikling af (online?) eksamensformer der fremmer nye kompetencer (21 century skills?) - Eksamens - valgfrihed for de studerende? - (Forsknings-) Projekt omkring videreførelsen af nogle af de gode erfaringer med online eksamen.

SIG: Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser
Kontakt: Søren S. E. Bengtsen, ssbe@edu.au.dk

SIG: Førsteårspædagogik
Kontakt: Carsten Tage Nielsen, ctn@ruc.dk
Tema: Samtale omkring interesser og mulige temaer for kommende møder

SIG: Læring i Laboratorie- og Feltarbejde
Kontakt: Frederik V. Christiansen, fchristiansen@ind.ku.dk
Tema: Status og fremtidige aktiviteter - velkommen til nye og gamle medlemmer

SIG: NUP - Netværk for Universitetspædagogikum
Kontakt: Rikke Lynbgy von Müllen, rvm@samf.ku.dk
Tema: Teaching & Learning på CBS (ved Mia Stelsig Haagensen og Jakob Ravn)

SIG: TLIC - Teaching and Learning in the International Classroom
Contact: Stacey Cozart, smc@au.dk
Tema: Inspirationsmøde uden overordnet tema NOTE! Stacey Cozart will not be present. Members of the SIG are notified, and the meeting will take place.

SIG: UNIEN - Universiteternes Innovations- og Entreprenørskabspædagogiske Netværk
Kontakt: Lis Lak Risager, lis.lak.risager@hum.ku.dk

18:30 - 19:15
Fri tid / Free time

19:15 - 23:30
Middag med underholdning / Dinner and entertainment