DUN Konferencen 2021: Nærhed og nysgerrighed

Dunk 21 Hjemmesideflyttet Datojpg

English below

Nærhed og Nysgerrighed

Forholdet mellem digitale og analoge undervisningsformer

På bagkanten af en pandemisk præget hverdag kan vi konstatere, at vi har lært en masse. Organisationer er blevet omstillingsagile, menneskers realkompetencer inden for digitale løsninger er øget markant, og i en periode gik vi fra at være Campus-universiteter til Online-universiteter. Alt imens den verden, som vi kendte, stormede fremad ind i ukendte territorier, blev der også plads til at bemærke vigtigheden af det, som vi kunne kalde de blødere værdier. Helt elementære betingelser for god undervisning, nemlig nærhed og nysgerrighed, er udfordret.

I en undervisningsverden, hvor kridt på tøjet og duften af kaffe var en vant del af hverdagen, blev rutinerne brudt af lyset fra computeren og oplevelsen af at se sig selv på video. Dette rutinebrud opfattes af nogle som et kærkomment opgør med klassiske undervisningsmetoder, mens andre blot ønsker den vante undervisningspraksis tilbage. Uafhængigt af hvor vi befinder os på dette kontinuum, skal vi forholde os til, hvad vi finder vigtigt, essentielt eller uvæsentligt i en undervisningssituation. Ydermere, når undervisningen bevæger sig mellem det analoge og det digitale, kan det have en betydning for de studerendes nærhed og nysgerrighed i forhold til det faglige stof, deres fælles studiemiljø og deres individuelle læring. Spørgsmålet er: hvordan præger rutinebruddet vores pædagogiske rammesætning af den analoge og den digitale undervisning her og nu og fremadrettet?

Undervisning er dét undervisere og studerende er sammen om, men i det forgangne år har samværet i højere grad end før været medieret af digitale platforme, som på forskellig vis har udfordret nærheden mellem undervisere og studerende. Nærvær i form af fysisk tilstedeværelse i samme rum er byttet ud med et nærbillede på Zoom. Betyder fraværet af fysisk nærhed, at vi mister den mentale og sociale nærhed? Har nærhed en betydning for undervisernes motivation, engagement og professionelle identitet? Og hvad betyder det for dig?

DUNK 2021 vil udforske, hvad der sker med nærhed og nysgerrighed, når digitale og analoge undervisningsformer bytter plads. Vi glæder os til at høre, hvordan du oplever det.

Læs mere

_________________________________________________________________________________________________________________________________


Presence and curiosity

Digital and analogue teaching methods in higher education


The pandemic crisis of 2020 has taught us a lot. Organisations have become agile to change, people’s digital skills have improved significantly, and for a period of time we went from being campus universities to online universities. While the world we knew stormed into unknown territory, a new appreciation for the “human values” that we normally take for granted began to emerge, and we realized that this new reality to some extent challenges elementary conditions for good teaching, such as presence and curiosity.

In the world of education where chalk on clothes and the smell of coffee normally is part of everyday life, routines were broken by the light from the computer and the experience of seeing yourself on video. This change in daily routines has by some been perceived as a fruitful break with traditional, inefficient teaching methods, while others simply wishes to bring back what has worked for so many years. Regardless of our position on this continuum, we all need to relate to what we find important, essential, and insignificant in a teaching situation. Furthermore, it is important to be aware of the consequences for students' presence and curiosity in relation to the academic material, their common study environment and their individual learning that a shift from analogue to digital teaching methods can prompt. The question in this regard is: how does the breach of routine shape our pedagogical framework of analogue and digital teaching both now and in the future?

Teaching is what teachers and students do together, but in the past year, togetherness has to a greater extent than before been mediated by digital platforms, which in various ways have challenged the presence between teachers and students. Presence in the form of physical presence in the same room has been replaced with a close-up on Zoom. Does the absence of physical presence mean that we lose the mental and social presence? Does social presence have an impact on teachers’ motivation, commitment and professional identity? And what does this mean for you?

DUNK 2021 will explore what happens to presence and curiosity when digital and analogue teaching methods change places. We look forward to hearing and learning from your experience.

Read more