DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education

Bliv medlem af en SIG - Husk, du skal være registreret DUN-medlem

DUN er i gang med at producere en podcastserie, der hedder Link Arrow Universitetspædagogisk Snak, UPSHele serien kan tilgås via 
Link Arrow SpreakerLink Arrow Apple PodcastLink Arrow Spotify og Link Arrow Google Podcast.

(English below)

Beskrivelse

DiP har til formål at udvikle og tilbyde et nationalt netværk for forskere, udviklere og praktikere på tværs af de videregående uddannelsesinstitutioner. Netværket forbinder forskning, udvikling og praksis inden for digital pædagogik, didaktik og læring på de videregående uddannelser i relation til undervisnings- og læringsteknologier, online og hybrid uddannelse, digitale læringsmiljøer, undervisnings- og læringsdesign, it-didaktisk design og beslægtede felter. 

Alt sammen med henblik på i fællesskab at udvikle et stærkt fundament for institutionel praksis og viden inden for disse og beslægtede domæner samt indbyde til ny forskning, glimrende udvikling og inspirerende praksis omkring digital pædagogik både nationalt og internationalt. 

Det vil bl.a. ske gennem at etablere sig som en platform for talks, workshops og events samt skabe forbindelser til international forskning, udvikling og praksis. Endvidere vil DiP også etablere egne projekter og understøtte samarbejder mellem medlemmer, der kan være afsæt for fælles forskningspublikationer, konferencer og andre formidlingsaktiviteter, der etablerer feltet nationalt.

I centrum for DiPs arbejde står både a) studerende og læring, b) undervisere og pædagogik samt c) kultur, institutioner og samfund. Tematisk arbejder DiP med at undersøge, udvikle, afprøve og diskutere: 

  1. Digital pædagogik 
  2. Nordisk digital pædagogik
  3. Digitale læringsmiljøer
  4. Hybrid, digital og online undervisning og læring
  5. Pædagogisk teknologibrug og it-didaktisk design

Description

DiP aims to develop a national network for researchers, developers, and practitioners across higher education institutions. The network connects research, development and practice within digital pedagogy, didactics and learning in higher education in relation to teaching and learning technologies, online and hybrid education, digital learning environments, learning design, and related fields.

The purpose is to develop a strong foundation for institutional practice and the scholarship of teaching and learning within these and related domains as well as inviting new research, excellent development, and inspiring practice around digital pedagogy both nationally and internationally.

It will, among other things, happen by establishing itself as a platform for talks, workshops and events as well as creating connections to international research, development, and practice. Furthermore, DiP will also establish its own projects and support collaborations between members, which can be the starting point for joint research publications, conferences and other dissemination activities that establish the field nationally.

At the center of DiP's work are both a) students and learning, b) teachers and pedagogy and c) culture, institutions, and society. Thematically, DiP works to investigate, develop, test, and discuss:

  1. Digital pedagogy
  2. Nordic digital pedagogy
  3. Digital learning environments
  4. Hybrid, digital and online teaching and learning
  5. Educational technology use and IT didactic design


Koordinatorer


Rikke Toft Noergaard Red


   Rikke Toft Nørgård

   Lektor i didaktisk design & teknologi
   DPU, Aarhus Universitet

   Mail rtoft@edu.au.dk


Jens Joergen Hansen Red


   Jens Jørgen Hansen


   Lektor
   Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet

   Mail jjh@sdu.dk