Præsentationsformater

English below

Præsentationsformater ved DUN Konferencen 2018

Forlænget deadline abstracts: 28. januar 2018

Indsend abstract: Link Arrow Her

Tilbagemelding kan forventes: ca. 12. februar 2018

_______________ 

Poster

En poster er en plakat eller planche, som illustrerer de vigtigste pointer fra et undervisnings-, udviklings- eller forskningsprojekt. Posters bliver præsenteret i en stående/gående postersession á 90 minutters varighed, hvor tilhørere og oplægsholdere bliver guidet igennem en serie af ca. 8 posterpræsentationer inden for et overordnet tema. Review-panelet sammensætter de indsendte poster-abstracts så tematisk som muligt. Hver enkelt posterpræsentation har 10 minutter, som bliver struktureret på følgende måde:

 • 5 minutters oplæg og præsentation af poster
 • 5 minutters diskussion og spørgsmål

Postersessionen ledes af en chair, som holder tiden og faciliterer de enkelte præsentationer samt den afsluttende diskussion.

Abstract (max. 2.000 tegn inkl. mellemrum) skal indeholde:

 • Introduktion til projektets tema
 • Metoder og/eller teori, der bringes i anvendelse
 • Resultater og/eller erfaringer
 • Implikationer og/eller indflydelse på praksiseventuelle deltagerforudsætninger

Programtekst (max. 200 tegn inkl. mellemrum) er en kort version af abstractet. Programteksten bliver vist i programmet.

Litteratur: Der kan inkluderes op til 5 litteraturhenvisninger, og disse er ikke indeholdt i ordoptællingen.

Størrelse på poster: Der er ikke noget krav til størrelsen på en poster.

_______________ 

Free format

Vælges Free format præsentationsformen har man 90 minutter til rådighed. Free format præsentationsformen er i høj grad interaktiv og orienteret mod deltagernes aktive medvirken. Præsentationsformen tager typisk udgangspunkt i konkrete praksiserfaringer og/eller forskningsbaseret viden relateret til universitetsundervisning og må gerne bidrage med konkret afprøvning af metoder, principper, værktøjer mm. Denne præsentationsform kan for eksempel struktureres på følgende måde: 

 • 10 minutters præsentation af emnet
 • 60 minutters deltageraktivitet
 • 20 minutters generel tematisk diskussion

Sessionerne er ikke begrænsede til bestemte lokaler og kan således foregå indendørs eller uden for konferencecentret. Det er endvidere ikke et krav, at sessionen baseres på det skrevne eller talte sprog, men kan udformes som mere fysisk, kropslige og/eller æstetiske formater. Temaet skal være relevant for konferencens tema, og sessionen skal kunne rumme mindst 15 deltagere.  

Abstract (max. 2.000 tegn inkl. mellemrum) skal indeholde følgende fire afsnit med overskrifter:

 • Baggrund (kort beskrivelse af rationalet for workshoppen)
 • Deltagerforudsætninger (overvejelser om forberedende arbejde, særlig målgruppe etc.)
 • Indhold og struktur (beskrivelse af aktiviteter)
 • Forventede udbytte (beskrivelse af deltagernes forventede udbytte)

Programtekst (max. 200 tegn inkl. mellemrum) er en kort version af abstractet. Programteksten bliver vist i programmet.

Litteratur: Der kan inkluderes op til 5 litteraturhenvisninger, og disse er ikke indeholdt i ordoptællingen.

_______________

Paper (evt. i et koordineret symposium)

Et paper er en mundtlig præsentation på 15 minutter efterfulgt af 5-7 minutters spørgsmål og diskussion.  Præsentationen tager typisk udgangspunkt i originale forskningsprojekter, som er teoretisk funderede og metodologisk velunderbyggede, og som samtidig bidrager med ny universitetspædagogisk viden. Review-panelet sammensætter de indsendte abstracts så tematisk som muligt. Det er dog også muligt for deltagerne at finde sammen på forhånd og dermed koordinere et symposium. Dette angiver man i tilmeldingen af de individuelle papers. En papersession med op til fire præsentationer vil have 90 minutter til rådighed.

Abstract (max. 2.000 tegn inkl. mellemrum til hvert paper) skal indeholde følgende fire afsnit med overskrifter:

 • Introduktion (herunder teoretisk fundament)
 • Metode
 • Resultater
 • Diskussion

Programtekst (max. 200 tegn inkl. mellemrum til hvert paper) er en kort version af abstractet. Programteksten bliver vist i programmet.

Litteratur: Der kan inkluderes op til 5 litteraturhenvisninger, og disse er ikke indeholdt i ordoptællingen.

__________________________________________________________________________________________________________

Session formats at DUN Conference 2018

Prolonged deadline abstracts: January 28, 2018

Submit abstract: Link Arrow Here

Feedback can be expected: approx. February 12, 2018

_______________ 

Language: 
Presentations can be in Danish or in English. At least one of the parallel sessions in each track will be in English. Abstracts must be submitted in accordance with the language you wish to present.

Three texts:
Whichever format you choose, you must submit three texts:

 • A title
 • An abstract of max. 2,000 characters incl. spacing
 • A program text of max. 200 characters incl. spacing

Hosts:
One primary host must be entered for each contribution, although there may be more hosts associated with the session.

_______________ 

Poster

A poster must portray the most important points from an educational, developmental or research project. The poster will be presented in a standing or walking poster session lasting 90 minutes, where listeners and speakers will be guided through a series of about 8 poster presentations within an overall theme. The review panel will assemble the abstracts for the posters as thematically as possible. Each individual poster presentation will last 10 minutes and will be structured in the following way:

 • 5 minutes for presentation
 • 5 minutes for discussion and questions

The poster session will be led by a ‘chair’ who will keep time and facilitate the individual presentations and the concluding discussion. 

Abstracts (max. 2,000 characters incl. spacing) must contain:

 • Introduction to the theme of the project
 • Applied methods and/or theory
 • Results and/or experiences
 • Practical implications and/or impact

Program text (max. 200 characters incl. spacing) is a short version of the abstract. The program text will appear in the program.

Literature: You may include up to 5 references and these are not encompassed in the counting of words.

Size of a poster: There is no requirement for the size of a poster.

_______________

Free format

If Free format is selected one presentation has 90 minutes available. The free format presentation is highly interactive and oriented towards the participants' active involvement. The presentation form typically takes into account practical experience and / or research-based knowledge related to university education and may contribute to concrete testing of methods, principles, tools, etc.

As an example, this presentation can be structured as follows:

 • 10 minutes presentation of the subject
 • 60 minutes of participant activity
 • 20 minute general thematic discussion

The sessions are not restricted to specific premises and can thus take place indoors or outside the conference center. Furthermore, it is not a requirement that the session is based on the written or spoken language, it may be designed as more physical, bodily and / or aesthetic formats. The theme should be relevant to the conference theme and the session should accommodate at least 15 participants.

Abstracts (max. 2,000 characters incl. spacing) must contain the following four paragraphs with headlines:

 • Background (short description of the rationality of the workshop)
 • Requisite of participant (consideration of preparatory work, special target group, etc.)
 • Content and structure (description of the workshop activities)
 • Expected dividend (description of participants' expected return)

Program text (max. 200 characters incl. spacing) is a short version of the abstract. The program text will appear in the program.

Literature: You may include up to 5 references and these are not encompassed in the counting of words.

_______________

Paper (optionally in a coordinated symposium)

A paper is a 15 minutes oral presentation followed by 5-7 minutes of questions and discussion. Often, the presentation is based on original research projects, which are theoretically and methodologically well-founded, and which at the same time contribute with new knowledge of university pedagogy. The review-panel assembles the submitted abstracts as thematic as possible. However, it is also possible for the participants to get together in advance and thus coordinate a symposium. This must be indicated when submitting the individual papers. A paper session with up to four presentations will have 90 minutes available.

Abstracts (max. 2,000 characters incl. spacing for each paper) must contain the following four paragraphs with headlines:

 • Introduction (including theoretical basis)
 • Method
 • Results
 • Discussion

Program text (max. 200 characters incl. spacing for each paper) is a short version of the abstract. The program text will appear in the program.

Literature: You may include up to 5 references and these are not encompassed in the counting of words.