10 stipendier for studerende

English below

10 stipendier til studerende på DUN Konferencen 2018


Deadline ansøgning
var den 13. marts 2018

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) giver igen i år 10 stipendier til deltagelse i DUN Konferencen 2018 til studerende fra Link Arrow DUNs medlemsinstitutioner.

De studerende deltager på almindelig vis i konferencen og kan også indsende abstracts (deadline den 28. januar). Såfremt stipendiet ikke gives, er der mulighed for at trække sit abstract tilbage eller tilmelde sig DUN Konferencen 2018 på lige fod med de andre deltagere.

Der vil under konferencen blive mulighed for, at de studerende mødes i SIG-mødebåndet.  Link Arrow Se programmet.

Den studerende indsender ansøgningen via ovenstående link og vil blive bedt om en kort begrundelse for at søge stipendiet (max 1.000 tegn inkl. mellemrum) samt navn, nuværende uddannelse, institution, afdeling og universitetsuddannelsesmæssige interesser.

Ansøgningerne godkendes og udvælges af planlægningsgruppen for DUN Konferencen 2018. 

Vedr. godkendelse af stipendiet:

  • At blive godkendt kræver en relevant ansøgning.
  • Frie pladser er delvist tildelt efter først til mølle (blandt de godkendte ansøgninger), men vær opmærksom på, at stipendierne indtil deadline vil blive tildelt i henhold til princippet 1 studerende pr. medlemsinstitution.
  • Hvis ikke alle 10 stipendier er tildelt inden deadline, fordeles resten af stipendierne herefter efter relevans og jævnt fordelt på medlemsinstitutionerne. 

BEMÆRK: De deltagende studerende vil blive indkvarteret i dobbeltværelser, men spørges inden.

 _________________________________________________________________________________________________________

10 scholarships for students at DUN Conference 2018


Deadline for submitting application
was March 13, 2018

Again this year, Danish Network for Educational Development in Higher Education (DUN) provides 10 scholarships for participation in DUN Conference 2018 for students from Link Arrow DUN’s member institutions.

The students will participate equally with other participants in the conference and can also submit abstracts (deadline January 28, 2018). If the scholarship is not given, it is possible to withdraw the abstract or sign up for DUN Conference 2018 on an equal footing with the other participants.

During the conference the students have an opportunity to meet in the program.  Link Arrow See the program.

To get a scholarship, the student must submit a short application stating reasons for applying for the scholarship (max 1,000 characters including spaces) as well as name, current education, institution, department and university education interests.

Applications are approved and selected by the planning group for DUN Conference 2018.

Regarding approval of the scholarship:

  • To be approved requires a relevant application.
  • Free places are partly allocated by a first come, first served basis (among the approved applications), but be aware that the scholarships until deadline will be allocated according to the principle 1 student per member institution.
  • If not all 10 scholarships are allocated by deadline, the rest of the scholarships will then be distributed according to relevance and evenly distributed among the member institutions.

NOTE: The participating students will be accommodated in double rooms, but asked in advance.