DUN Konferencen 2018

English below

Billede Paa Hovedsiden

Fra data til beslutninger 

Brug af data er en vigtig del af universiteternes dagligdag. Data bruges til at vurdere og etikettere opfattelsen af individers præstationer, hvilket især kommer til udtryk gennem eksamensresultater og de studerendes vurderinger af undervisningskvaliteten. Data bruges til at forudsige hændelser, fx ved at beregne sandsynligheden for at studerende med bestemte baggrundsdata vil bestå eksamen. Data bruges til at vurdere behov for og træffe beslutning om curriculumudvikling, pædagogisk intervention og kompetenceudvikling blandt undervisere. Data bruges på et overordnet plan til at rammesætte universiteternes aktiviteter, til universiteternes strategiske planlægning, og data bruges til at træffe lokale prioriteringer. Universiteternes brug af data kan være helt afgørende for pædagogiske valg og fravalg. 

Konferencens tema beskæftiger sig med, hvordan universiteterne bruger data, hvilke data universiteterne bruger samt konsekvenserne af denne brug. Temaet handler endvidere om kvaliteten af disse data, om pålidelighed, om gyldighed og forhåbentlig også om, hvordan denne kvalitet kan hæves.  

På årets konference vil temaet om, hvorledes data fører til beslutninger, blive behandlet gennem indlæg fra jer, der deltager, og fra keynoteoplæg. Vi vil sammen udforske, hvordan universiteterne benytter data, vi vil diskutere konsekvenserne af denne brug i forhold til uddannelse, og vi vil undersøge udvikling af metoder til at få produceret valide og relevante data og dermed forbedre universiteternes beslutningsgrundlag.   

______________________________________________________________________________________________________

From data to decisions

Using data is an important part of the universities' daily business. Data is used to assess and label the perception of individual performance, which is expressed particularly by exam results and student assessments of teaching quality. Data is used to predict events, i.e. by calculating the likelihood that students with certain background data will pass the exam. Data is used to assess the curriculum development in terms of the specific needs and decisions, pedagogical intervention and competence development among teachers. Data is used on a general level to frame university activities, to the strategic planning at the university, and to address local priorities. The use of data by universities can be crucial for educational decisions. 

The conference theme deals with how universities use data, what data the universities use and the consequences of this use. The theme is also about the quality of these data, about reliability and validity, and hopefully also how this quality can be lifted.

At this year's conference, the theme of how data leads to decisions will be addressed through submissions from participants and from keynotes. Together we will explore how universities use data, we will discuss the consequences of this use in terms of education and we will explore the development of methods to produce valid and relevant data, thus improving the university's decision-making basis.