Præsentationsformater

In English below

Poster

En poster er en plakat eller planche, som illustrerer de vigtigste pointer fra et udviklings- eller forskningsprojekt. Posters bliver præsenteret i en stående/gående postersession á 45 eller 90 minutters varighed, hvor tilhørere og oplægsholdere bliver guidet igennem en serie af 4 eller 8 posterpræsentationer inden for et overordnet tema.
Review-panelet sammensætter de indsendte posterabstracts så tematisk som muligt.

Hver enkelt posterpræsentation har 10 minutter, som bliver struktureret på følgende måde:

  • 5 min. oplæg og præsentation af poster
  • 5 min. diskussion og spørgsmål

Postersessionen ledes af en ’chair’, som holder tiden og faciliterer de enkelte præsentationer samt den afsluttende diskussion.
Det er erfaringen fra flere pædagogiske konferencer, at denne præsentationsform kan være en livlig og intensiv måde at få mange input på.

Workshop

I workshoppen præsenteres erfaringer fra et udviklings- eller forskningsprojekt på en måde, som lægger vægt på at inddrage deltagerne aktivt undervejs. Den største del af workshoptiden forventes derfor at gå med deltageraktivitet. Der er også mulighed for at bruge workshoppen til at afprøve en metode, en idé eller andet, hvor deltagerne indgår som medskabere og medudviklere. Kreative formater, f.eks. inspireret af innovationsprocesser, er meget velkomne under denne præsentationsform.

En workshop vil vare 45 minutter.

Symposium

I symposiet kan man præsentere 3-5 forskellige bidrag, som er samlet og koordineret omkring et fælles tema, problem, metode, projekt eller lignende. Symposiet vil blive indledt med en kort rammesætning af symposiets tema, og de enkelte bidrag vil forholde sig til dette tema.
Det forventes, at der i symposiet afsættes god tid til diskussion og inddragelse af deltagerne.

Et symposium vil vare 1½ time.

Link Arrow Skabelon til indsendelse af deltagende symposiumbidrag

Paper

Et paper er et format, hvor man præsenterer enkeltstående resultater eller erfaringer fra udvikling eller forskning. 

I paperpræsentationen har man 25 minutter, som bør struktureres på følgende måde:

  • 15 minutter til at præsentere sit arbejde
  • 10 minutter til diskussion med deltagerne

Der vil være tre papers pr. session. De vil så vidt muligt blive lagt, så de passer sammen tematisk. 

___________________________________________ 

In English

Presentation formats

Poster

A poster must portray the most important points from a developmental or research project. The poster will be presented in a standing or walking poster session lasting 45 or 90 minutes, where listeners and speakers will be guided through a series of 4 or 8 poster presentations within an overall theme. The review panel will assemble the abstracts for the posters as thematically as possible. Each individual poster presentation will last 10 minutes and will be structured in the following way:

  • 5 minutes for presentation
  • 5 minutes for discussion and questions

The poster session will be led by a ‘chair’, who will keep time and facilitate the individual presentations and the concluding discussion. The experience from several pedagogical conferences is that this presentational format can be a lively and intensive way to get a lot of input.

Workshop

In the workshop, experiences from a developmental or research project will be presented in a way that focuses on active involvement of the participants. The largest part of the workshop will therefore be expected to be spent on active participation. It is also possible to use the workshop to test a method, an idea etc. where the participants will become co-creators or co-developers. Creative formats, for example formats inspired by innovative processes, are very welcome in this presentational format.

A workshop will last 45 minutes.

Symposium

In a symposium it is possible to present 3-5 different contributions, which are assembled and coordinated around a joint theme, problem, method, project etc. The symposium will be initiated with a short framework of the symposium’s theme and how the different contributions will relate to this theme. It is expected that there is allotted plenty of time for discussion and participant involvement.

A symposium will last 1½ hours.

Link Arrow Template for submission of symposium contributions

Paper

A paper is a format in which solitary results or experiences, from developmental or research projects, are presented.

In the paper presentation there will be

  • 15 minutes to present the work
  • 10 minutes for questions and discussion with participants

There will be three papers per session. They will, to the extent possible, be thematised.