Invitation

Ledelse, udvikling og overlevelse på universitetet

er temaet på årets DUN Konference 2016

In English below

Tid: 17. maj kl.10 til 18. maj kl. 15.30, 2016 

Sted: Link Arrow Nyborg Strand

Link Arrow Læs mere om tilmelding

Indhold

Overskriften for årets konference peger på nogle af de udfordringer, universitetspædagogikken står overfor, og som konferencen vil tematisere. Konferencens titel er ikke et tema, alle bidrag skal forholde sig til, men de tre punkter i titlen ligger alligevel under de fleste af konferencens aktiviteter:

Ledelse
Ledelse på mange niveauer har betydning for, hvilken udvikling som kan finde sted. Ledelsen kan støtte og hæmme; den kan gøre det bevidst eller uden at vide det – f.eks. på grund af manglende viden. Hvilken rolle har ledelse i udviklingen af undervisningen? Hvordan kan ledelsen – lige fra den øverste politiske ledelse til studieledelsen og kursusansvarlige – bidrage til udviklingen af undervisning og af undervisernes kompetencer?

Udvikling
Mange af konferencens deltagere arbejder med at udvikle undervisningen, hvad enten det er inden for den enkelte undervisningsgang, inden for et helt modul eller kursus, inden for en uddannelse eller det er at se på rammerne for de videregående uddannelser. Hvilke erfaringer er der gjort? Hvilke ideer kan deles? Hvilken forskningsbaseret viden har vi om udvikling af undervisning, læring, uddannelser og undervisernes kompetencer og kompetenceudvikling?

Overlevelse
Selv om man ikke kan forvente, at alle, som begynder på en videregående uddannelse, gennemfører den, er frafaldet på mange uddannelser alligevel af en størrelse, så der er grund til at gøre noget ved det. Det er der både af hensyn til de studerende, som falder fra, og til uddannelserne, som både risikerer at miste talent og økonomiske ressourcer. Men hvorfor falder studerende fra, og er det noget, man kan gøre noget ved? Samtidig er mange undervisere i forvejen pressede – så hvordan kan man støtte undervisernes overlevelse som både undervisere og forskere, f.eks. gennem kompetenceudvikling?

Sprog

De fælles keynoteoplæg vil være på engelsk.

Ved de parallelle sessioner vil der være mindst en engelsksproget session i hver runde.

Indsendelse af bidrag

Man kan indsende forslag til bidrag til konferencen, hvor man præsenterer forsknings- og/eller udviklingsarbejde inden for det universitetspædagogiske område. Der kan være tale om erfaringer fra udvikling af egen undervisning eller fra udviklings- og/eller forskningsprojekter. Vidensdeling og muligheden for at diskutere og få feedback på det, man arbejder med, er rygraden i konferencen. Derfor opfordrer vi til, at man indsender forslag om at præsentere den forskning og/eller det udviklingsarbejde, man er involveret i.

Deadline for indsendelse af forslag er torsdag den 21. januar.

Ved indsendelsen af forslag skal man:

 • Vælge præsentationsformat
 • Angive om man vil gennemføre sin præsentation på engelsk


Der er fire formater:

 • Poster
 • Workshop
 • Symposium
 • Paper

Uanset hvilket format man vælger, skal man indsende et abstract på max. 1000 ord og en programtekst på max. 200 tegn inkl. mellemrum. Dog skal man til symposiet indsende 500 ord om symposiets fælles tema samt 500 ord for hvert af de deltagende bidrag inden for symposiet. Hvis man vil afholde sin session på engelsk, skal de 200 tegn til programmet afleveres på engelsk.

Link Arrow Læs mere om formaterne

Reviewproces

Alle bidrag vil blive reviewet af to reviewere. Man kan forvente svar på reviewprocessen i slutningen af februar.

___________________________________________ 

In English

Leadership, Development and Survival at University

is the theme at the 2016 annual conference in DUN

Time: 17 May 10 am till 18 May 3.30 pm, 2016 

Venue: Link Arrow Nyborg Strand

Link Arrow Read more about registration

Content of the conference

The title of this year’s conference points to some of the challenges facing teaching and learning at university that will be addressed during the conference. The title is not suggested as a theme that all contributions should relate to, but the three elements named in the conference title will permeate most of the conference activities:

Leadership
The several levels of leadership have substantial impact on which developmental goals can be obtained.  Leadership may facilitate and impede development of teaching and learning; it may do so deliberately or unknowingly, for instance, due to lack of knowledge. What role does leadership play in the development of teaching and learning? How can leaders – ranging from the highest level political leaders to heads of studies and leaders responsible for courses – facilitate the development of teaching and learning and competences of the university teachers?

Development
Many of the conference’s participants work towards developing teaching and learning at university, be it at the level of individual lectures, modules, courses or entire study programmes. What are the experiences concerning these developmental activities? Which ideas can be shared? Which research-based knowledge exists concerning the development of teaching, learning and programmes as well as the competences of the faculty?

Survival
Even though it is not to be expected that all students entering higher education will eventually complete the programme they enter, there still is a substantial non-completion rate at many study programmes that is a cause for concern and must be looked into. The concern is both related to the students leaving the programmes and to the programmes themselves loosing talent as well as financial resources. But why do students opt out of studying and can something be done to remedy the situation? At the same time, many university teachers are already under pressure – so how would it be possible to support university staff in their survival as both researchers and teachers, for instance, by means of competency developmental activities?

Language

The keynote presentations will be in English.

At least one of the parallel sessions in each slot will be in English.

Submission of Contributions

It is possible to submit contributions presenting research and/or developmental work within the field of higher education teaching and learning. It may be experiences from the development of one’s own teaching or from research and/or developmental projects. Knowledge sharing and the opportunity to discuss and get feedback on the experiences and endeavours of the conference participants are at the heart of the conference’s purpose. We invite proposals that present the developmental work and/or research that one is involved in.

Deadline for submission of proposals is Thursday January 21 2016.

When submitting proposals, the authors should:

 • Decide which format of presentation you prefer
 • Indicate whether the presentation will be done in English

There are four formats of presentations:

 •  Poster
 •  Workshop
 • Symposium
 •  Paper

For all formats, the author(s) should submit an abstract of maximum 1000 words and a text for the conference programme of maximum 200 characters including spacing. When submitting a proposal for a symposium, the authors should submit a  description of the theme of the symposium of maximum 500 words as well as a 500 words presentation of each of the presentations within the symposium. If the presentation will be held in English, the text of 200 characters for the programme should also be in English.

Link Arrow Read more about the formats

Reviewing process

All proposals will be reviewed by two reviewers. Decisions of the review process can be expected by the end of February.