DUN Konferencen 2019

Header Til Dunk 19 Dun Net

English below

Undervisningens teknologier og teknikker

Med understregninger og patos er bestemte teknologier og teknikker i universitetsundervisningen blevet fremhævet frem for andre.
Problembaseret læring, caseundervisning, nøgleintroduktioner, projektarbejde, team-based learning, blended learning, studentercentreret undervisning og forelæsninger er blandt de universitetspædagogiske tiltag, der alle er tænkt at føre til bedre og dybere læring hos de studerende. Især anvendelsen af nye IT-baserede teknologier er blevet markedsført som tiltag, der kunne gøre universitetsundervisningen mere effektiv og engagerende og måske derigennem medføre bedre og dybere læring. IT-baserede teknologier kan understøtte en allerede eksisterende undervisningspraksis, eller de kan være en erstatning for tidligere praksis. Universiteternes ledelser har uden undtagelse taget markante skridt for at fremme brugen af disse teknologier i mange undervisningssammenhænge. IT-baseret undervisning er et redskab til at optimere og sikre den fornødne kvalitet i undervisningen. Men er der en (forskningsbaseret) sammenhæng mellem teknologi, teknik og kvalitet?

På årets konference vil temaer som,

  • hvorledes forskellige undervisningsformer og -teknologier praktiseres,
  • hvilken indflydelse ledelsesmæssige tiltag som eksempelvis EDU-IT strategier har for undervisernes tilgang til undervisningssituationen,
  • forskningsmæssig dokumentation af hvilke teknologier og/eller teknikker, der virker, og hvordan de virker,
  • hvilke undervisningsformer, der understøtter hvilke læringsmål

blive behandlet gennem indlæg fra jer og fra keynoteoplæg. Vi vil sammen udforske, hvordan konsulenter, undervisere, studienævn og ledelser spiller sammen for at gøre universitetsundervisning bedre, samt hvordan disse forandringer italesættes og dokumenteres. 

Læs mere

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Teaching technologies and techniques

With underlining and patos, certain technologies and techniques in university education have been highlighted over others.

Problem-based learning, case study, key introductions, project work, team-based learning, blended learning, student-centered teaching and lectures are among the university education initiatives, all of which are intended to lead to better and deeper student learning. In particular, the use of new IT-based technologies has been marketed as initiatives that could make university education more efficient and engaging and, therefore, lead to better and deeper learning. IT-based technologies can support already existing teaching practices, or they can be a substitute for past practice. The University management has, without exception, taken significant steps to promote the use of these technologies in many educational contexts. IT-based teaching is a tool for optimizing and ensuring the required quality in teaching. But is there a (research-based) connection between technology, technique and quality?

At this year's conference, topics such as,

  • how different teaching methods and technologies are practiced,
  • how possible management actions such as EDU-IT strategies influences the teachers possibilities to access educational situations,
  • research documentation of which and how specific technologies and/or techniques works,
  • which specific teaching method(s) scaffolds certain learning objective(s)

will be processed through presentations from you and from the keynote presenters. Together we will explore how consultants, teachers, study boards and management enables each other in order to improve university education, and how these changes is articulated and documented.

Read more