DUN Konferencen 2020: Underviseren i centrum - online edition

Dunk Online

Alle oplægsholdere på konferencen opfordres til at bidrage til DUT 30Dansk Universitetspædagogisk Tidsskriftmed temaet 'Underviseren i centrum'.  

English below

Underviseren i centrum

Dette års DUN Konference (online edition) inviterer til en diskussion af underviserens rolle nu og i fremtiden. Synkront og asynkront i webinarer og præsentationer vil vi sammen forsøge at besvare spørgsmålene: Hvem er underviserne? Hvad gør den gode underviser? Hvordan understøtter og udvikler vi god undervisning?

Vi ved, at studerendes læring er direkte relateret til underviserens pædagogiske tænkning og måde at undervise på, men ca. halvdelen af danske universiteters undervisere vurderer, at undervisning prioriteres lavere eller meget lavere end forskning på deres universitet, og et markant flertal vurderer, at kvaliteten af deres undervisning betyder meget lidt for deres løn og karrieremuligheder.

Dette års tema går imod tendensen i en tid, hvor det ser ud som om, at underviseren er rykket ud af fokus med studentercentreret læring, studieintensitet og fokus på adaptive læringsoplevelser for den enkelte studerende.

Ikke desto mindre er der et stigende politisk fokus på underviseren, kompetenceudvikling og meritering. Nu anbefaler Uddannelses- og Forskningsministeriet, at universiteterne udvikler en praksis for systematisk at anerkende god undervisning på lige fod med forskning og foreslår, at der indføres ret og pligt til pædagogisk kompetenceudvikling for undervisere på alle karrieretrin. Med kvalitetssikringsprocedurer og systematisk undervisningsevaluering bliver undervisningen - og i nogen grad underviseren - målt og vejet i hidtil uset omfang. I 2020 uddeles der for første gang nationale priser til fremragende undervisere. Med andre ord: det er tid til at sætte underviseren i centrum for en stund.

Temaet behandles helt nært og lokalt med konkrete praksiseksempler. Det behandles institutionelt, nationalt eller internationalt. Fra et forskningssynspunkt eller fra et udviklersynspunkt. Der er meget at sige og meget skal stadig siges, når vi præsenterer DUNK 2020 online edition den 14.-15. maj 2020.

Læs mere

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Teachers in focus 

This year's DUN Conference (online edition) invites you to a discussion of the teacher's role now and in the future. We will try to answer the questions synchronously and asynchronously in webinars and presentations: Who are the teachers? What does the good teacher do? How do we support and develop good teaching? 

We know that student learning is directly related to the teacher's pedagogical thinking and way of teaching, but approx. half of Danish university teachers consider teaching to be a lower or much lower priority than research at their university, and a significant majority believe that the quality of their teaching means little to their salary and career opportunities.

This year's theme goes against the trend at a time when it seems that the teacher has moved out of focus with student-centered learning, study intensity and focus on adaptive learning experiences for the individual student. 

Nevertheless, there is a growing political focus on the teacher, skills development and accreditation. Now, the Ministry of Education and Research recommends that universities develop a practice of systematically recognizing good teaching on an equal footing with research and propose the introduction of the right and duty for educational competence development for teachers at all career levels. With quality assurance procedures and systematic teaching evaluation, teaching - and to some extent the teacher - is measured and weighed to an unprecedented extent. In 2020, national prizes will be awarded to outstanding teachers for the first time. In other words: it's time to put the teacher at the center for a while. 

The topic can be dealt with very closely and locally with concrete examples of practice. It can be dealt with institutionally, nationally or internationally. From a research point of view or from a developer point of view. There is much to say and much to be said when we present DUNK 2020 online edition on May 14-15, 2020.

Read more