DUN Konference 2012: Gode undervisnings- og vejledningspraksisser - hvordan?

Banner

Universiteterne skal ifølge Universitetsloven tilbyde undervisning på højeste niveau. Det kræver en konstant udvikling af undervis-ning og vejledning. Der foregår megen spændende og inspireren-de undervisning og vejledning på universiteterne allerede. DUNk12 sætter fokus på undervisernes løbende udvikling af prak-sis: Undervisningsmetoder, tilrettelæggelse af rammesatte studie-aktiviteter, vejledningspraksisser mv., på såvel mikro- som makroplan.

DUN's konferencer er et forum for udveksling af DUN-medlem-mernes løbende undervisningsudvikling. Vi opfordrer alle (nye som erfarne) undervisere, der har lyst til at dele ud af deres gode praksis, til at fremlægge deres idéer, eksempelvis i en kort prak-sisbeskrivelse eller -minidemonstration.

Fokuspunkterne for DUNk12 er:  Hvilke praksisser virker for konferencens deltagere? Hvilke under-visningsmetoder udvikles og hvorfor? Hvilke kriterier for god undervisning er i spil? Hvordan doku-menteres og meriteres underviseres, faggruppers og insti-tutters undervisnings- og vejledningsudvikling?

Formålet med konferencen er at give deltagerne (universitets-undervisere, studieledere og -administratorer, undervisnings-udviklere m.fl.) mulighed for at

  • dele, dokumentere, demonstrere, begrunde og analysere egne eksempler på gode undervisnings- og vejledningspraksisser
  • få gode idéer til hvordan man kan kvalificere, videreudvikle, dokumentere og meritere undervisnings- og vejledningsforløb eller enkeltstående aktiviteter.

Tid og sted: Konferencen afholdes d. 29. - 30. maj 2012 på Trinity Hotel & Conference Centre, Fredericia. 

Pris: 1200.- kr. - konference, overnatning og forplejning. 

Abstract til oplæg: Deltagere opfordres til at indsende abstracts til oplæg/workshops omhandlende undervisningsmetoder, ram-mesatte studieaktiviteter eller vejledningspraksisser (max 300 ord). Abstracts skal i deres indhold forholde sig til følgende spørgsmål:

  • Hvori består aktiviteten?
  • Hvilket problem er denne aktivitet et svar på?
  • Hvilke succeskriterier har du for denne aktivitet?
  • Hvad har du opnået ved aktiviteten?

Sessionsoplæg varer 15 min. med efterfølgende diskussion. Workshops varer 45 min. med efterfølgende diskussion, og skal indeholde en demonstration af aktiviteten. Abstracts til både oplæg og workshops vil gennemgå en reviewproces forud for konferencen.

Tilmelding af abstract sendes til Lotte Rienecker, deadline d. 1. marts:  lrienecker@gmail.com  

Konferencearrangører: DUN v. Rie Troelsen, SDU, riet@ifpr.sdu.dk (næstformand for DUN) og Lotte Rienecker (formand for DUN), AU, lrienecker@gmail.com

Oplæggene samles i en publikation
På konferencen får deltagerne mulighed for at præsentere deres undervisningseksempler. Disse eksempler publiceres efterfølg-ende som en udvidet didaktisk værktøjskasse. Og skriv arbejdet med det på din undervisningportfolio!