Reminder, Call for submissions: DUNK24

English below

Tidspunkt: 23.-24. maj 2024

Sted: Vingsted aktivt hotel & konferencecenter

Deltagergebyr: Se priser på hjemmesiden

Deadline abstracts: 1. februar 2024 / February 1, 2024

Deadline tilmelding: 20. februar 2024 / February 20, 2024

De videregående uddannelser i en brydningstid

Universiteterne og de øvrige videregående uddannelser står over for store udfordringer og muligheder i en tid, hvor rammerne for uddannelse brydes og forandres. Samfundsmæssige strømninger, politiske reformer, digitalisering og introduktionen af generativ kunstig intelligens rejser spørgsmål om, hvad der skal fornyes, og hvad der skal fastholdes i den pædagogiske tænkning og værktøjskasse for universiteter og de videregående uddannelser.

Hvordan tænkes fx kunstig intelligens ind i undervisningen, og hvad kan og bør det betyde for måden at undervise på? Hvad betyder den stigende diversitet blandt studerende, og hvilke didaktiske greb kan man tage i brug for at skabe inklusion og give lige mulighed for deltagelse? Hvilke værdier og hvilke redskaber kommer til at forme og påvirke fremtiden på universiteterne og de videregående uddannelser, og hvad skal og kan vi gøre for at analysere, skabe redskaber og rådgive uddannelsernes ledere, undervisere, didaktiske pædagoger og studerende således, at de står stærkt i forhold til en fremtid, vi allerede står med et ben i?

Gå til DUNK24-hjemmesiden

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Date: 23.-24. maj 2024

Venue: Vingsted aktivt hotel & konferencecenter

Fee: Find them at the website

Submission deadline: February 1, 2024

Registration deadline: February 20, 2024

Higher education in a time of transition

Universities and other higher education institutions are facing major challenges and opportunities in a time when the framework for education is being disrupted and changed. Societal trends, political reforms, digitalization and the introduction of generative artificial intelligence raise questions about what needs to be renewed and what needs to be retained in the pedagogical thinking and toolbox of universities and higher education.

For example, how is artificial intelligence incorporated into teaching, and what can and should it mean for the way we teach? What does the increasing diversity among students mean and what didactic approaches can be used to create inclusion and provide equal opportunities for participation? Which values and which tools will shape and influence the universities of the future, and what can and should we do to analyze, create tools and advise university leaders, teachers, university educators, didactic educators and students so that they are strong in relation to a future we already have a foothold in?

Tilbage til oversigten