Forlænget tilmeldingsfrist til DUN Konferencen 2024

English below

Tidspunkt: 23.-24. maj 2024

Sted: Vingsted aktivt hotel & konferencecenter

Deltagergebyr: Se priser på hjemmesiden

Deadline tilmelding: 26. april 2024

De videregående uddannelser i en brydningstid

Universiteterne og de øvrige videregående uddannelser står over for store udfordringer og muligheder i en tid, hvor rammerne for uddannelse brydes og forandres. Samfundsmæssige strømninger, politiske reformer, digitalisering og introduktionen af generativ kunstig intelligens rejser spørgsmål om, hvad der skal fornyes, og hvad der skal fastholdes i den pædagogiske tænkning og værktøjskasse for universiteter og de videregående uddannelser.

Hvordan tænkes fx kunstig intelligens ind i undervisningen, og hvad kan og bør det betyde for måden at undervise på? Hvad betyder den stigende diversitet blandt studerende, og hvilke didaktiske greb kan man tage i brug for at skabe inklusion og give lige mulighed for deltagelse? Hvilke værdier og hvilke redskaber kommer til at forme og påvirke fremtiden på universiteterne og de videregående uddannelser, og hvad skal og kan vi gøre for at analysere, skabe redskaber og rådgive uddannelsernes ledere, undervisere, didaktiske pædagoger og studerende således, at de står stærkt i forhold til en fremtid, vi allerede står med et ben i?

I en brydningstid, der kalder på nye perspektiver eller en genopfindelse af pædagogiske greb, vil vi som forskere, undervisere og undervisningsudviklere med interesse for pædagogik få mulighed for at dele viden og erfaringer om, hvordan vi udvikler og imødekommer fremtidens behov for nytænkning inden for undervisning og læring.  Årets DUN konference er en mulighed for at præsentere den nyeste forskning om og dele de bedste erfaringer med, hvordan vi sammen kan videreudvikle en pædagogikken på universiteterne og de videregående uddannelser der adresserer morgendagens udfordringer.

Spørgsmål og tematikker kan eksempelvis være:

  • På hvilken måde arbejdes der med Dansk ramme for meritering af universitetspædagogiske kompetencer for at styrke undervisernes undervisningskompetencer?
  • Hvilke forventninger er der til undervisernes digitale didaktiske kompetencer, når generativ AI ændrer præmisserne for læring og eksamen?
  • Hvordan opleves diversitet i undervisningen, hvilke inklusions-/eksklusionsmekanismer er på spil og hvordan skabes tilhørsforhold?

Gå til DUNK24-hjemmesiden

_____________________________________________________________________________________________________

Date: May 23-24, 2024 

Venue: Vingsted aktivt hotel & konferencecenter

Fee: Find them at the website

Registration deadline: April 26, 2024

Higher education in a time of transition

Universities and other higher education institutions are facing major challenges and opportunities in a time when the framework for education is being disrupted and changed. Societal trends, political reforms, digitalization and the introduction of generative artificial intelligence raise questions about what needs to be renewed and what needs to be retained in the pedagogical thinking and toolbox of universities and higher education.

For example, how is artificial intelligence incorporated into teaching, and what can and should it mean for the way we teach? What does the increasing diversity among students mean and what didactic approaches can be used to create inclusion and provide equal opportunities for participation? Which values and which tools will shape and influence the universities of the future, and what can and should we do to analyze, create tools and advise university leaders, teachers, university educators, didactic educators and students so that they are strong in relation to a future we already have a foothold in?

In a time of change that calls for new perspectives or a reinvention of pedagogical approaches, we as researchers, educators and educational developers with an interest in university pedagogy will have the opportunity to share knowledge and experiences on how to develop and meet future needs for innovation in teaching and learning. This year's DUN conference is an opportunity to present the latest research and share best practices on how we together can further develop a pedagogy in universities and higher education that addresses the challenges of tomorrow.

Questions and themes can be, for example:

  • In what ways are we working with the Danish framework for crediting university pedagogical competencies to strengthen teachers' teaching skills?
  • What expectations are there for teachers' digital didactic competencies when generative AI changes the premises for learning and exams?
  • How is diversity experienced in teaching, what inclusion/exclusion mechanisms are at play and how is belonging created?

Go to conference website

Tilbage til oversigten