Call for Papers til DUT 36: Læringsmiljøer: Relationer & Rammer

English below

Call for Papers til DUT 36 

Deadline for indsendelse: 1. september 2023

Læringsmiljøer: Relationer & Rammer

Temaet for DUT nummer 36 følger temaet på årets DUN konference.

På DUN Konferencen 2023 sættes fokus på, hvordan vores studerende trives, og hvordan undervisere og pædagogiske konsulenter kan understøtte de studerendes samvær, samarbejde og læring. Konferencen sætter også fokus på, hvordan det fysiske og det psykiske studiemiljø ser ud og fungerer, og på hvordan universiteternes ansatte på forskellig vis kan understøtte og facilitere opbygning og vedligeholdelse af gode relationer i studietiden – både mellem undervisere og studerende og de studerende imellem.

Relevante tematikker kunne fx være læringsmiljøer i forbindelse med:

 • Transitioner/overgange
 • Fastholdese/frafald
 • Inklusion
 • Motivation
 • Aktiverende undervisning
 • Kollaborativ læring
 • Innovativ undervisning
 • Online læring
 • Andet

Redaktionen gør opmærksom på, at artikler uden for temaet ligeledes er meget velkomne, og vil blive publiceret i DUT 36 sammen med temaartiklerne, såfremt de opfylder de almindelige kriterier.

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift er Danmarks eneste tidsskrift om undervisning og læring på universiteterne. Det udkommer to gange om året, og indeholder både videnskabelige og faglige artikler, debatartikler og DUT guides. Videnskabelige og faglige artikler samt DUT guides undergår fagfællebedømmelse. 

Med venlig hilsen,
Redaktionen

Indsend

________________________________________________________________________________________________________  

Call for Papers for DUT 36

Submission Deadline: September 1, 2023

Learning Environments: Relationships & Contexts

The theme for DUT number 36 follows the theme of this year's DUN Conference.

The DUN Conference 2023 focuses on how our students thrive, and how teachers and educational consultants can support social interactions between students, collaboration, and learning. The conference also focuses on physical and psychological learning environments: what characterizes them, how do they function, and on how university staff can support and facilitate the fostering and maintenance of good relationships in higher education (HE) - both between lecturers and students, and between students.

Relevant sub-themes could, for example, be related to learning environments and:

 • Transitions in HE
 • Retention/dropout
 • Inclusion
 • Motivation
 • Activating teaching
 • Collaborative learning
 • Innovative teaching
 • Online learning
 • Other

The editors would like to stress that articles submitted outside the conference theme are also very welcome and will be published in DUT 36 together with theme articles, provided they meet the ordinary article criteria.

The Danish Journal of Higher Education (DUT) is Denmark's only journal of teaching and learning at universities. It is published bi-annually and accepts both scientific papers, practice reports, debate papers and guide papers. Scientific papers, practice reports and guide papers are peer-reviewed.

Best wishes,
The Editorial Board

Submit

Tilbage til oversigten