Call for Papers: DUT 38

Call for Papers: DUT 38

Deadline: 1. september 2024

Kære forskere, undervisere, undervisningsudviklere og ledere inden for de videregående uddannelser

’De videregående uddannelser i en brydningstid’ er temaet for Dansk Universitetspædagogisk Netværks Konference (DUNK) 2024. I DUT nummer 38 ønsker vi at præsentere en række artikler, der belyser dette tema. Vi låner her konferencens beskrivelse af temaet:

”Universiteterne og de øvrige videregående uddannelser står over for store udfordringer og muligheder i en tid, hvor rammerne for uddannelse brydes og forandres. Samfundsmæssige strømninger, politiske reformer, digitalisering og introduktionen af generativ kunstig intelligens rejser spørgsmål om, hvad der skal fornyes, og hvad der skal fastholdes i den pædagogiske tænkning og værktøjskasse for universiteter og de videregående uddannelser.

Hvordan tænkes fx kunstig intelligens ind i undervisningen, og hvad kan og bør det betyde for måden at undervise på? Hvad betyder den stigende diversitet blandt studerende, og hvilke pædagogiske greb kan man tage i brug for at give nye muligheder eller takle særlige udfordringer? Hvilke værdier og hvilke redskaber kommer til at forme og påvirke fremtiden på universiteterne og de videregående uddannelser, og hvad skal og kan vi gøre for at analysere, skabe redskaber og rådgive uddannelsernes ledere, undervisere, didaktiske pædagoger og studerende således, at de står stærkt i forhold til en fremtid, vi allerede står med et ben i?”

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift arbejder med fire forskellige artikelgenrer, hvilket giver mulighed for mangfoldighed – også når det kommer til genrer og artikeltyper.

Læs mere

_________________________________________________________________________________________________________

Call for Papers: DUT 38

Deadline: September 1, 2024

Dear Practitioners, Researchers, and Developers in Higher Education,

’Higher Education in a time of transition' is the theme of the DUN Conference 2024. In DUT issue 38, we want to present a number of articles that shed light on this theme. We borrow the conference's description of the theme:

"Universities and other higher education institutions are facing major challenges and opportunities in a time when the framework for education is being disrupted and changed. Societal trends, political reforms, digitalization and the introduction of generative artificial intelligence raise questions about what needs to be renewed and what needs to be retained in the pedagogical thinking and toolbox of universities and higher education.

For example, how is artificial intelligence incorporated into teaching, and what can and should it mean for the way we teach? What does the increasing diversity among students mean and what didactic approaches can be used to create inclusion and provide equal opportunities for participation? Which values and which tools will shape and influence the universities of the future, and what can and should we do to analyze, create tools and advise university leaders, teachers, university educators, didactic educators and students so that they are strong in relation to a future we already have a foothold in?"

The Danish Journal of Higher Education works with four different article genres, providing opportunities for diversity, including genres and types of articles.

Read more

 Tilbage til oversigten

 

Tilbage til oversigten