Call for Papers DUT 32: Nærhed og nysgerrighed

English below

Call for Papers til DUT 32 

Deadline: 1. november 2021

Tema for DUN Konferencen 2021:

Nærhed og nysgerrighed
Forholdet mellem digitale og analoge undervisningsformer

Undervisning er dét, undervisere og studerende er sammen om, men i det forgangne år har samværet i højere grad end før været medieret af digitale platforme, som på forskellig vis har udfordret nærheden mellem undervisere og studerende. Nærvær i form af fysisk tilstedeværelse i samme rum er byttet ud med et nærbillede på Zoom. Dette brud med de gængse rutiner opfattes af nogle som et kærkomment opgør med klassiske undervisningsmetoder, mens andre blot ønsker den vante undervisningspraksis tilbage. 

Uafhængigt af hvor vi befinder os på dette kontinuum, må vi dog forholde os til, hvad vi finder vigtigt, essentielt eller uvæsentligt i en undervisningssituation. Betyder fraværet af fysisk nærhed, at vi mister den mentale og sociale nærhed? Har nærhed en betydning for undervisernes motivation, engagement og professionelle identitet? Hvordan præger rutine-bruddet vores pædagogiske rammesætning af den analoge og den digitale undervisning her og nu og fremadrettet?

Temaet for dette års DUN-konference og dermed DUT 32 er nærhed og nysgerrighed. I dette temanummer vil vi udforske, hvad der sker med nærhed og nysgerrighed, når digitale og analoge undervisningsformer bytter plads. Vi glæder os til at høre, hvordan du oplever det. 

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift er Danmarks eneste tidsskrift om undervisning og læring på universiteterne. Det udkommer to gange om året og indeholder både videnskabelige (BFI = 1) og faglige artikler. Alle artikler bedømmes af eksterne fagfæller.

Redaktionen gør opmærksom på, at artikler uden for temaet ligeledes er meget velkomne og vil blive publiceret i DUT 32 sammen med temaartiklerne, såfremt de opfylder almindelige kriterier. 

Med venlig hilsen
Redaktionen

Læs mere

_____________________________________________________________________________________  

Call for Papers for DUT 32

Deadline: November 1, 2021 

Theme of DUN Conference 2021:

Presence and curiosity
Digital and analogue teaching methods in higher education 

Teaching is what teachers and students do together, but in the past year, togetherness has to a greater extent than before been mediated by digital platforms, which in various ways have challenged the presence between teachers and students. Physical presence in the same room has been replaced with a close-up on Zoom. This change in daily routines has by some been perceived as a much welcomed showdown with traditional, inefficient teaching methods, while others simply wish to bring back what has worked for so many years. 

Regardless of our position on this continuum, we all need to consider what we find important, essential, and insignificant in a teaching situation. Does the absence of physical presence mean that we lose the ability to mentally and socially present? Does social presence have an impact on teachers’ motivation, commitment and professional identity? How does the breach of routine shape our pedagogical framework of analogue and digital teaching both now and in the future?

The theme of DUNK 2021 and thus for DUT 32 is presence and curiosity. In this issue, we will explore what happens to presence and curiosity when digital and analogue teaching methods change places. We look forward to hearing and learning from your experiences. 
 
The Danish Journal of Higher Education is the only journal in Denmark of teaching and learning in Danish higher education. The journal is published twice a year and comprises both research (BFI ranking = 1) and non-research articles. All articles are peer-reviewed. 
 
The editors wish to inform that articles not addressing the DUT 32 theme are still welcome and will be published in the theme number alongside the other articles.

Kind regards,
The Editorial Team

Read more

Tilbage til oversigten