DUN Konferencen 2024 / DUN Conference 2024

English below

Tidspunkt: 23.-24. maj 2024

Ste: Vingsted aktivt hotel & konferencecenter

Deltagergebyr: Se priser på hjemmesiden

Deadline abstracts: 1. februar 2024 / February 1, 2024

Deadline tilmelding: 20. februar 2024 / February 20, 2024

Universitetspædagogik i en brydningstid

Universiteter og universitetspædagogikken står over for store udfordringer og muligheder i en tid, hvor rammerne for uddannelse brydes og forandres. Samfundsmæssige strømninger, politiske reformer, digitalisering og introduktionen af generativ kunstig intelligens rejser spørgsmål om, hvad der skal fornyes, og hvad der skal fastholdes i den universitetspædagogiske tænkning og værktøjskasse.

Hvordan tænkes fx kunstig intelligens ind i undervisningen, og hvad kan og bør det betyde for måden at undervise på? Hvad betyder den stigende diversitet blandt studerende, og hvilke didaktiske greb kan man tage i brug for at skabe inklusion og give lige mulighed for deltagelse? Hvilke værdier og hvilke redskaber kommer til at forme og påvirke fremtidens universiteter, og hvad skal og kan vi gøre for at analysere, skabe redskaber og rådgive universiteternes ledere, undervisere, universitetspædagoger og studerende således, at de står stærkt i forhold til en fremtid, vi allerede står med et ben i?

I en brydningstid, der kalder på nye perspektiver eller en genopfindelse af pædagogiske greb, vil vi som forskere, undervisere og undervisningsudviklere med interesse for universitetspædagogik få mulighed for at dele viden og erfaringer om, hvordan vi udvikler og imødekommer fremtidens behov for nytænkning inden for undervisning og læring.  Årets DUN konference er en mulighed for at præsentere den nyeste forskning om og dele de bedste erfaringer med, hvordan vi sammen kan videreudvikle en universitetspædagogik der adresserer morgendagens udfordringer.

Spørgsmål og tematikker kan eksempelvis være:

  • På hvilken måde arbejdes der med Dansk ramme for meritering af universitetspædagogiske kompetencer for at styrke undervisernes undervisningskompetencer?
  • Hvilke forventninger er der til undervisernes digitale didaktiske kompetencer, når generativ AI ændrer præmisserne for læring og eksamen?
  • Hvordan opleves diversitet i undervisningen, hvilke inklusions-/eksklusionsmekanismer er på spil og hvordan skabes tilhørsforhold?

Gå til DUNK24-hjemmesiden

_____________________________________________________________________________________________________

Date: 23.-24. maj 2024

Venue: Vingsted aktivt hotel & konferencecenter

Fee: Find them at the website

Submission deadline: February 1, 2024

Registration deadline: February 20, 2024

University pedagogy in a time of transition

Universities and university pedagogy are facing major challenges and opportunities in a time when the framework for education is being disrupted and changed. Societal trends, political reforms, digitalization and the introduction of generative artificial intelligence raise questions about what needs to be renewed and what needs to be retained in the university pedagogical thinking and toolbox.

For example, how is artificial intelligence incorporated into teaching, and what can and should it mean for the way we teach? What does the increasing diversity among students mean and what didactic approaches can be used to create inclusion and provide equal opportunities for participation? Which values and which tools will shape and influence the universities of the future, and what can and should we do to analyze, create tools and advise university leaders, teachers, university educators and students so that they are strong in relation to a future we already have a foothold in?

In a time of change that calls for new perspectives or a reinvention of pedagogical approaches, we as researchers, educators and educational developers with an interest in university pedagogy will have the opportunity to share knowledge and experiences on how to develop and meet future needs for innovation in teaching and learning. This year's DUN conference is an opportunity to present the latest research and share the best experiences on how we together can further develop a university pedagogy that addresses tomorrow's challenges.

Questions and themes can be, for example:

  • In what ways are we working with the Danish framework for crediting university pedagogical competencies to strengthen teachers' teaching skills?
  • What expectations are there for teachers' digital didactic competencies when generative AI changes the premises for learning and exams?
  • How is diversity experienced in teaching, what inclusion/exclusion mechanisms are at play and how is belonging created?

Go to conference website