DUO 1: Universitetsstuderende med psykosociale problemer – kampe for tilhør og anerkendelse

Dansk Universitetspædagogiske Oplæg


Dato:
27. oktober 2023, kl. 13.00-14.30

Sted: Online via Zoom/Teams (link bliver sendt umiddelbart forud for webinaret)

Deltagergebyr: Gratis og åbent for alle

Tilmeldingsfrist: 25. oktober 2023, kl. 12.00

Webinar tovholder: Sidsel-Marie Winther Prag, CBS

Tilmelding


DUO 1 bygger på:

DUT titel på udgivelse: 
Tilhør og anerkendelse – studenterperspektiver på psykosociale problemer i videregående uddannelse

DUT publikations type: Videnskabelig artikel
DUT nummer: 34

Oplægsholder(e)

Link Arrow Lene Larsen, Lektor ph.d. Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, Mail lenelars@ruc.dk
Link Arrow Aske Stigemo, Adjunkt ph.d. Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, Mail asch@ruc.dk
Link Arrow Trine Wulf-Andersen, lektor ph.d. Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, Mail wulf@ruc.dk

Om oplægsholderne

De tre forskere har gennem flere år beskæftiget sig med studerendes erfaringer med at deltage i videregående uddannelse både som forskningsfelt og som undervisere og vejledere.

En fælles central forskningsinteresse er teoretiske perspektiver på lære-, identitets- og tilhørsprocesser. Derudover en fælles forskningsmæssig interesse i unges uddannelsesvalg, uddannelsessystemernes udvikling med fokus på uddannelsespolitik og uddannelsesreformer, in- og eksklusionsprocesser i uddannelse, udsatte og marginaliserede unge, mistrivsel i videregående uddannelse, uddannelseshistorie, frafald og overgange mellem uddannelse, samt udvikling af inkluderende uddannelsesmiljøer. Samt en interesse for og disses betydninger for unges liv.

Forskningsprojekt: Studielivsprojektet


Indhold

Det stigende antal studerende med psykosociale vanskeligheder skærper behovet for at forstå hvilke komplekse og ulighedsskabende dynamikker, der er på spil, når disse studerende kæmper for at gennemføre deres studie. Opmærksomheden rettes mod, hvordan studerendes erfaringer bliver til og opleves gennem mødet med uddannelsernes krav om tempo, effektivitet og performance, og hvordan forestillingen om den gode studerende er en yderst virksom figur i forskellige selvforstærkende eksklusionsdynamikker.

Studerende med psykosociale vanskeligheder er et fænomen, der i dag har bredt sig til alle typer uddannelsesinstitutioner - herunder en stigende grad af individrettede støttetiltag og specialpædagogiske indsatser. Derudover er den snævre normalopfattelse af 'den gode studerende' en virksom figur i mange typer af uddannelsesmiljøer, som det kan være vigtigt at reflektere over og adressere.

Den specifikke DUT-publikation kobler den bredere mistrivsels-tematik til analyser af, hvordan studerende på videregående uddannelser konkret oplever at være sat i tilstande af psykosociale problemer. Herunder analyser af, hvordan de studerendes erfaringer med uddannelse knytter an til bredere teoretiske tematikker såsom tilhør og anerkendelse i både uddannelse og i samfundet mere bredt.

Publikationen fokuserer på tre nøgletematikker: uddannelsernes temporale strukturer, studerendes ekstra-arbejde i dispensations- støtte- og behandlingsindsatser samt den skam, som mange studerende bærer rundt på. De tre tematikker var fremtrædende i analysen af interviews og stedsbesøg med i alt 47 studerende.

Efter en præsentation af studielivsprojektet, der danner grundlag for publikationen, vil deltagerne få mulighed for at indgå i diskussion og dialog med forskerteamet og hinanden for at dele erfaringer og synspunkter.

Så kom til DUO 1 om universitetsstuderende med psykosociale problemer og deres kampe for tilhør og anerkendelse og få:

  • Ny viden om en højaktuel problemstilling
  • Begreber til at forstå og tilgå problemstillingen
  • Konkret indblik i de studerendes oplevelser
  • Mulighed for at diskutere indsatsmuligheder og problemstillinger med forskerteamet


Relevant baggrundsmateriale

Link Arrow https://ruc.dk/forskningsprojekt/studielivsprojektet

Link Arrow https://tidsskrift.dk/dut/article/view/133901