DUN Konferencen 2023: Læringsmiljøer: Relationer & Rammer

 Dunk23 Billede Til Hjemmeside

English below

Læringsmiljøer: Relationer & Rammer

Danske universiteter er uddannelsesinstitutioner med fokus på såvel høj faglighed som sund trivsel blandt både studerende og ansatte. Universitet danner rammerne, og menneskerne på universitetet danner relationerne – rammer og relationer, der tilsammen udgør meget forskelligt udseende læringsmiljøer. Så hvordan er læringsmiljøet hos netop dig?

På DUN Konferencen 2023 sætter vi fokus på, hvordan vores studerende trives, og hvordan vi som undervisere og pædagogiske konsulenter kan understøtte de studerendes samvær, samarbejde og læring.
Konferencen sætter fokus på, hvordan det fysiske og det psykiske studiemiljø ser ud og fungerer, og på hvordan universiteternes ansatte på forskellig vis kan understøtte og facilitere opbygning og vedligeholdelse af gode relationer i studietiden – både mellem undervisere og studerende og de studerende imellem.

For mange studerende er studietiden både spændende og udfordrende med mange muligheder og mange valg: Er jeg havnet på den rette hylde? Er jeg sammen med de rigtige mennesker? Og lærer jeg mon det, det er meningen, jeg skal lære? Hvordan kan vi som universitetsansatte hjælpe med til at skabe gode rammer og relationer i studiemiljøer, der understøtter de studerendes læring og deres trivsel, samarbejde og samvær?

Spørgsmål og tematikker kan eksempelvis være:

  • Hvordan har de nye ungdomsgenerationer oplevet overgangen til universitetet, og hvordan kan universiteterne sikre et inkluderende og inspirerende studiemiljø for både nye og garvede studerende?
  • Hvilke gode og mindre gode erfaringer har universiteterne med at etablerede inklusive, trygge og aktiverende læringsrum?
  • Hvilke erfaringer har vi med udvikling af nye undervisningsformer og understøttelse af studentersamarbejde? Hvordan kan vi gøre brug af disse erfaringer såvel online som i det fysiske læringsrum?

Læs mere

________________________________________________________________________________________________________________________________


Learning Environments: Relations & Settings

The focus of Danish universities is both the learning outcome and on the well-being of students. The university forms the settings and the people at the university establish the relationships – together relations and settings form very diverse learning environments. How do the learning environments look like from your point of view?

At the DUN Conference 2023, we will focus on how our students thrive and how we, as teachers and educational consultants, can support the students' learning and them being and working together.
The conference focuses on how the physical and the psychological study environment both looks and works. Furthermore, the conference focuses on, how university staff can support and facilitate the building and maintenance of good relationships during our students’ time of study - both between lecturers and students, and in-between students.

For many students, the time in university is both exciting and challenging, with many opportunities and choices: Have I found my niche? Am I together with the right people? And am I learning what I am supposed to learn? How can we as university staff help create good relationships and settings in study environments that support the students' learning and well-being?

Questions and topics can be, for instance:

  • How have the new generations experienced the transition into university, and how can universities ensure an inclusive and inspiring study environment for both new and seasoned students?
  • What good and less good experiences do the universities have with establishing inclusive, safe, and activating learning environments?
  • What are the experiences with developing new teaching methods and supporting student collaboration? How can we make use of these experiences both online and in physical learning environments?

Read more