DUNs Generalforsamling 2021 (online)

Dato: 27. maj 2021, kl. 9.00-10.00

Online i Zoom

Dagsorden

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af referent

3.       Godkendelse af dagsorden

4.       Formandens beretning

           v/ Lars Ulriksen, formand for DUN

5.       Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 

           v/ Katrine Lindvig, ansvarshavende redaktør

6.      DUNs økonomi  
           Herunder godkendelse af regnskab og budget

           v/ Martin Niss, kasserer

           Link Arrow Bilag 1: DUNs regnskab for 2020, budget og revisorbemærkninger

7.       Valg af bestyrelse

           Link Arrow Bilag 2: Kandidaturer DUN bestyrelsesmedlemmer 2021

           Bestyrelsen består af maksimalt 9 bestyrelsesmedlemmer.
           Følgende fortsætter 2. år af deres valgperiode:
           - Lars Ulriksen, KU
           - Mette Krogh Christensen, AU 
           - Christina Juul Jensen, KU

           Følgende opstiller for en 2-års periode:
           - Nikolaj Stegeager, AAU 
           - Martin Niss, RUC 
           - Kasper Bergstrøm, KU 
           - Søren Smedegaard Bengtsen, AU
           - Tom Hygum Gregersen, AAU
           - Rikke Toft Nørgård, AU


8.       Valg af suppleanter

           Der kan vælges 2 suppleanter. Ingen indkomne kandidater.


9.     Valg af revisor

           Følgende genopstiller:
           - Hanne Nexø Jensen, KU

10.     Ændringsforslag af vedtægter §8

           Nuværende:
           §8: Alle fremmødte på generalforsamlingen,
                 der er tilmeldt adresselisten, har stemmeret.
                 Beslutninger vedtages ved simpelt flertal.

           Ændres til: 
           §8: Alle medlemsinstitutioners registrerede medlemmer,
                 der møder frem på generalforsamlingen, har stemmeret.
                 Individuelle medlemmer ikke har stemmeret.
                 Beslutninger vedtages ved simpelt flertal.


11.     Orientering om ICED 2022 Conference i Aarhus


12.     Ideer til aktiviteter i 2021/2022 frem til næste generalforsamling

13.     Eventuelt