Pædagogisk praksis i IT-medieret læring

Sig Medlem3


Universitetspædagogiske interessefelt 

Denne SIG arbejder med forskningsinformeret pædagogisk praksis inden for it og medieret læring. Den er således rettet mod undervisere samt universitetspædagogiske konsulenter, som forsker i og arbejder med it og læring. Målet med SIG'en er at være arnested for et stærkt dansk netværk inden for it-medieret læring og forskningsinformeret pædagogisk praksis.

SIG’en interesserer sig for alle typer af læringsaktiviteter, som er medieret af it. It-medieret læring kan således både være brug af it i undervisningen, hvorledes studerende understøtter deres studiepraksis gennem brug af it-redskaber, rene online kurser, eller hvorledes sted, rum og aktiviteter flyder sammen og overskrider skellene mellem online og offline, fysisk og digitalt. SIG’en har således ikke noget fagdidaktisk fokus, men henvender sig bredt til alle universitetsansatte, der praktiserer it-medieret læring på det tertiære uddannelsesniveau.

SIG’en vil fokusere på at kunne informere universitetspædagogisk praksis gennem arbejde med udvikling og deling af forskningsbaserede pædagogiske designs baseret på egne designeksperimenter. Arbejdet vil således være forankret i en ‘design based research’ (design experiments) tilgang/pædagogisk aktionsforskning. Målet med dette er dobbelt og består både i udvikling af teori, men i lige så høj grad i udvikling af robuste pædagogiske designs, som kan formidles og ibrugtages af andre undervisere og konsulenter. Målet er:

  • at bidrage med forskningsbaserede metoder, modeller og konkret pædagogiske designs for, hvorledes it-medieret læring       kan højne kvaliteten af undervisningen
  • at styrke forskningsbaseret pædagogisk praksis inden for området it-medieret læring
  • at bidrage med forskningsbaserede metoder, modeller og konkrete pædagogiske designs for, hvorledes undervisere og         konsulenter kan arbejde med udvikling af egen eller andres praksis i relation til it-medieret læring
  • at udvikle og dele robuste pædagogiske designs baseret på egne designinterventioner (design based research / design         experiments)
  • at undersøge og diskutere potentialer og problemstillinger for it-medieret læring på tværs af og i sammenligning mellem         fag.


Vi vil i SIG'en arbejde hen mod at afholde:

  • 2 årlige seminarer, hvor der også er åbent for bredere deltagelse
  • online hotseats seminarer og/eller webinars, som er åbne for alle interesserede
  • arrangere en dansk konference inden for området it-medieret læring

Netværkets kontaktpersoner

Thomas Ryberg
E-learning Lab - Center for brugerdrevet innovation, læring og design
Institut for Kommunikation
Aalborg Universitet
Mail ryberg@hum.aau.dk

Nina Bonderup Dohn
Institut for Design og Kommunikation
Syddansk Universitet
Mail nina@sdu.dk

Christian Dalsgard
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
Aarhus Universitet
Mail cdalsgaard@tdm.au.dk

Thomas Ryberg

Kontakt for nærmere information

Thomas Ryberg
Aalborg Universitet
E-mail: ryberg@hum.aau.dk
Tlf.: 9940 7400