New deadline: Call for Contributions DUTidskapsel

English below

Tidskapsel1

New deadline: 8. december 2020

2020 har på mange områder været et særligt år. Vores hverdag og arbejdsliv har været vendt på hovedet, begreber som pandemi og smittekæder er blevet hverdagsbegreber. De fleste af os husker præcis, hvor vi var – og hvad vi lavede – da vi hørte eller så pressemødet, som satte gang i nedlukningen af Danmark.

For universiteternes undervisere og studerende har meget også været anderledes. Vores forskningsfelt er rykket online, og de praksisser, vi kender, undersøger og underviser andre i, har antaget nye former med deraf følgende konsekvenser, udfordringer, muligheder og udviklinger. Uanset hvordan vi hver især har oplevet nedlukningen og den globale pandemi, så vil det mange år frem påvirke vores syn på læring, undervisning, pædagogik, didaktik samt det digitales rolle i uddannelse.

Som et forsøg på at indfange og fastholde erfaringer og refleksioner fra denne særlige tid, inviterer DUT nu undervisere, forskere, udviklere, studerende og andre med relation til det universitetspædagogiske felt til at bidrage til:

Dansk Universitetspædagogisk Tidskapsel anno 2020

Bidragene kan tage form af konkrete eksempler på oplevelser, tanker, udfordringer, refleksioner, fortællinger eller erfaringer, I ønsker at beskrive for de kommende zoomer-generationer. Vores tanke er, at disse tidstypiske bidrag vil tjene til at fastholde vores erindring om 2020 og om de oplevelser og erfaringer, som præger og vil præge vores fremtidige (arbejds)liv på forskellig vis.

Format:

 • 1-2 sider
 • På dansk eller engelsk
 • Gerne med illustrationer/fotos
 • Times New Roman
 • Skriftstørrelse 12 med linjefastand 1,5 
 • Bidraget må meget gerne rumme en indledning og beskrivelse af konteksten, men derudover er der frit spil

Vi glæder os til at modtage jeres bidrag og til at fylde tidskapslen med jeres fortællinger.

Før upload på Tidsskrift.dk

Husk at opdatere dine data på Link Arrow Tidsskrift.dk - ligeså øvrige forfattere. Det, der står her, kommer automatisk til at stå sammen med artiklen.
Evt. hjælp fås hos DUN-sekretariatet, Link Arrow dun@dun-net.dk.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 Time Capsule

New deadline: December 8, 2020

2020 has in many ways been a special year. Our everyday and working lives have been turned upside down; concepts such as pandemics and chains of infection have become everyday concepts. Most of us clearly remember where we were and what we were doing, when we saw the press conference that set in motion the shutdown of Denmark.

For the university teachers and students, much has been different too. Our research field has moved online, and the practices we are familiar with, and those we explore and teach others have taken on new appearances with consequences, challenges, opportunities and developments. No matter how we each individually have experienced the shutdown and the global pandemic, it will for many years to come affect our views on teaching, learning, didactics, as well as the role of digital technology in education.

As a way of capturing experiences and reflections from this extraordinary time, The Danish Journal of Higher Education now invites faculty, developers, students and others related to the field of higher education teaching and learning to contribute to:

 The Danish Journal of Higher Education Time Capsule 2020

The contributions could be concrete examples of experiences, thoughts, challenges, reflections and stories you would like to share with the future zoomer-generations. Our idea is that these time-typical contributions will help us maintain our memory of 2020 and of the experiences that affect and will continue to affect our (working) lives in different ways.

Format:

 • 1-2 pages
 • Written in Danish or English
 • Illustrations/photos are welcome
 • Font: Times New Roman
 • Font size 12, line spacing 1,5
 • We would very much like an introduction and a short description of the setting, but other than that, there is free rein

We look forward to receiving your contributions and to filling the time capsule with your stories.

Before uploading on Tidsskrift.dk

Remember to update your data on Link Arrow Tidsskrift.dk - just like the other authors. What is written here appears next to the article.
Help is available from DUN secretariat, Link Arrow dun@dun-net.dk.

Tilbage til oversigten