Call for papers til DUT 31

English below

Call for Papers til DUT 31

Deadline: 28. februar 2021

Faglig vejledning i forandring

Det seneste årti har de videregående uddannelser oplevet øget optag af studerende og øget diversitet samtidig med generelle budgetnedskæringer, dimensionering af fag og fokus på færdiggørelse (Fremdriftsreformen). Disse mange tiltag og forandringer har også påvirket den faglige vejledning. Faglig vejledning på de videregående uddannelser inkluderer både vejledning af bacheloropgaver, projekter, kandidatspecialer og ph.d.-afhandlinger.  På tværs af disse niveauer har vejledningen bevæget sig

 • fra individuel til mere kollektiv og klyngevejledning
 • fra vejleder-feedback til facilitering af peer feedback
 • fra ansigt-til-ansigt til online vejledning
 • fra krav om selvstændighed til tilbud om stilladsering
 • fra mono- til multikulturel vejledning
 • fra faglig fordybelse til fremdrift

Men hvor reelle er disse tendenser i den praktiske vejledning og er der andre tendenser på vej? Er vi ved at miste det særlige undervisningsformat, der kaldes faglig vejledning, eller vejledes der i dag blot på nye måder, med nye og andre muligheder for læring? Hvilke eksempler findes der på gode praksisser ude på fagene? Og hvad er de et svar eller modsvar på?

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, DUT, inviterer vejledere, undervisere, udviklere, og forskere fra alle fag og fakulteter samt adjunkter, der arbejder med vejledning i forbindelse med adjunktpædagogikum, til at bidrage med artikler om vejledning og udvikling af gode vejledningspraksisser. Formålet er dels at indfange de mange spændende overvejelser, initiativer og erfaringer, som vejlederne gør sig ude på fagene. Dels at få mere viden om, hvorvidt og hvordan nye politiske dagsordener og institutionelle forandringer påvirker vejledningen.

Redaktionen gør opmærksom på, at artikler uden for temaet ligeledes er meget velkomne, og vil blive publiceret i DUT 31 sammen med temaartiklerne, såfremt de opfylder de almindelige kriterier.

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift er Danmarks eneste tidsskrift om undervisning og læring på universiteterne. Det udkommer to gange om året, og indeholder både videnskabelige (BFI = 1) og faglige artikler. Både videnskabelige og faglige artikler bedømmes af eksterne fagfæller.

Med venlig hilsen
Redaktionen - i samarbejde med DUN SIG'en ‘Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser’.

Link Arrow Læs mere

_____________________________________________________________________________________  

Call for Papers for DUT 31

Deadline: February 28, 2021


Academic supervision undergoing change

During the past decade, higher education has faced higher intake of a more diverse student segment and at the same time experienced general budget cuts, dimensioning of programmes and an increased focus on timely completion (Fremdriftsreformen). All of these initiatives and changes have affected academic supervision. Academic supervision in higher education includes both supervision of bachelor projects, other smaller projects, master’s theses and PhD dissertations. Across these levels academic supervision has undergone changes from:

 • individual to more collective based supervision
 • supervisor feedback to the facilitation of peer feedback
 • face-to-face to online supervision
 • demands for independence to offers of scaffolding
 • mono- to multi-cultural supervision
 • academic immersion to impetus

But how widespread are these tendencies in the actual supervision practices and are other tendencies ocurring? Are we losing that special teaching format called academic supervision or is it nowadays just a matter of supervising in different ways with new opportunities for learning? Which examples of best practices in supervision can be found locally? And what challenges do these practices address?

The Danish Journal of Higher Education, DUT, invites supervisors, teachers, developers and researchers from all academic disciplines,  and especially assistant professors working with supervision as part of their Lecturer Training Programmes, to submit  articles on supervision and the development of best practices in supervision. The aim is partly to capture interesting reflections, initiatives and experiences done by supervisors and partly to learn more of whether and how new political agendas and institutional changes affect academic supervision.

The Editorial Team also welcomes articles outside the theme. All articles will be published in DUT 31 if they undergo a successful review process.

The Danish Journal of Higher Education, DUT, is Denmark’s sole journal on teaching and learning at universities. The journal is published twice a year and contains both research articles (BFI = 1) and academic articles. Both research and academic articles are reviewed by external peers.

Kind regards
The Editorial Team – in cooperation with the Special Interest Group: Academic supervision and mentoring in higher education.

Link Arrow Read more

Tilbage til oversigten