Call for Papers til DUT 30: Underviseren i centrum

Call for Papers til DUT 30

(English below)

Deadline: 1. september 2020

Tema for DUN Konferencen 2020
Underviseren i centrum

Vi ved, at studerendes læring er relateret til underviserens pædagogiske tænkning og måde at undervise på. Samtidig vurderer ca. halvdelen af underviserne på danske universiteter, at undervisning prioriteres lavere eller meget lavere end forskning på deres universitet, og et markant flertal vurderer, at kvaliteten af deres undervisning betyder meget lidt for deres løn og karrieremuligheder.

Temaet for dette års DUN-konference og dermed DUT 30 går imod tendensen i en tid, hvor det ser ud som om, at underviseren er rykket ud af fokus med studentercentreret læring, studieintensitet og fokus på adaptive læringsoplevelser for den enkelte studerende. Temaet inviterer til en diskussion af underviserens rolle nu og i fremtiden: Hvem er underviserne? Hvad gør den gode underviser? Hvordan understøtter og udvikler vi god undervisning? Hvilke kompetencer har underviseren brug for i dag og i morgen? Spørgsmålene kan besvares helt nært og lokalt med konkrete praksiseksempler. De kan behandles institutionelt, nationalt eller internationalt. Fra et forskningssynspunkt eller fra et udviklersynspunkt.

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift er Danmarks eneste tidsskrift om undervisning og læring på universiteterne. Det udkommer to gange om året, og indeholder både videnskabelige (BFI = 1) og faglige artikler. Alle artikler bedømmes af eksterne fagfæller.

Redaktionen gør opmærksom på, at artikler uden for temaet ligeledes er meget velkomne og vil blive publiceret i DUT 30 sammen med temaartiklerne, såfremt de opfylder almindelige kriterier.

Med venlig hilsen
Redaktionen

Læs mere

_____________________________________________________________________________________  

Call for Papers for DUT 30

Deadline: September 1, 2020 

Theme of DUN Conference 2020
Focus on the Teacher

We know that student learning is related to the teacher's pedagogical thinking and way of teaching. At the same time approx. half of Danish university teachers consider teaching to be a lower or much lower priority than research at their university, and a significant majority believe that the quality of their teaching means little to their salary and career opportunities.

This year's theme for the DUN conference and hence for DUT 30 goes against the trend at a time when it seems that the teacher has moved out of focus with student-centered learning, study intensity and focus on adaptive learning experiences for the individual student. The theme invites us to discuss the teacher's role now and in the future: Who are the teachers? What does the good teacher do? How do we support and develop good teaching? Which competences are needed for the teacher of today and tomorrow? The questions can be answered very closely and locally with concrete examples of practice. They can be dealt with institutionally, nationally or internationally. From a research point of view or from a developer point of view.

The Danish Journal of Higher Education is the only journal in Denmark of teaching and learning in Danish higher education. The journal is published twice a year and comprises both research (BFI ranking = 1) and non-research articles. All articles are peer-reviewed. 

The editors wish to inform that articles not addressing the DUT 30 theme are still welcome and will be published in the theme number alongside the other articles.

Kind regards,
The Editorial Team

Read more

Tilbage til oversigten