Call for Papers til DUT 29: Autentisk læring

Call for Papers til DUT 29

(English below)

Deadline: 28. februar 2020

Autentisk læring

På universiteterne har der i de senere år været en stigende interesse for autentisk læring, og undervisere, studerende og aftagere diskuterer med jævne mellemrum, hvordan man i undervisnings- og uddannelsesforløb skaber autentiske læringssituationer, der afspejler virkelighedens praksis og arbejdsformer.

Casebaseret opgaveløsning, rollespil, erhvervspartnerskaber, projektbaseret læring, problembaseret læring og praktikophold er blot nogle af mange bud på universitetspædagogiske tiltag til at fremme overgange fra uddannelse til praksis.

Autentiske læringssituationer bliver også fremhævet i forhold til deres evne til at skabe engagement og stimulere til refleksion under den faglige såvel som personlige udvikling studerende gennemgår under studiet.

Men hvad betyder autenticitet for underviser såvel som studerende? Hvordan sikrer man, at autentisk læring har den fornødne kompleksitet? Hvad fremmer autentisk læring, og hvad er barriererne?

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, DUT, inviterer alle med interesse for universitetspædagogik til at indsende emnerelevante artikler. Det kunne fx være artikler, som undersøger følgende temaer:

 • Teoretiske perspektiver på autentisk læring
 • Design-/curriculumudvikling af autentisk læring
 • Samarbejde med eksterne partnere om autentisk læring
 • Relevante, motiverende og egnede autentiske læringsaktiviteter
 • Evaluering af autentiske læringsforløb (off/on campus)
 • Supervision og feedback i autentisk læring
 • Bedømmelse og eksamen i autentisk læring eller autentiske læringsforløb
 • Autentisk læring og arbejdsmarkedsparathed

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift er Danmarks eneste tidsskrift om undervisning og læring på universiteterne. Tidsskriftet udkommer to gange årligt og indeholder både videnskabelige (BFI = 1) og faglige artikler. Alle artikler bedømmes af eksterne fagfæller. 

Artikler uden tema er ligeledes velkomne såfremt de opfylder almindelige kriterier. 
Læs mere på Link Arrow tidsskriftets hjemmeside.

Med venlig hilsen
Redaktionen

Læs mere

_____________________________________________________________________________________ 

Call for Papers for DUT 29

Deadline: February 28, 2020

Authentic Learning

Within recent years, interest in authentic learning has been increasing; hence, teachers, students and employers are regularly debating how to design courses and curricula that offer authentic learning experiences (i.e. learning experiences that reflect real-life ways of thinking and practicing).  

Case-based teaching, role-play, industry partnerships, project based teaching, problem based learning are but some examples of pedagogical initiatives intended to support transfer of skills and knowledge from formal education into professional practices.

In addition, authentic learning experiences are claimed to foster student engagement and reflection in the students’ academic and personal development during studies.

But what does ’authentic’ mean from the students’ and teachers’ perspective? How do we ensure the needed complexity in authentic learning? What promotes authenticity and what inhibits it?

The Danish Journal of Higher Education invites authors to submit papers relating to authentic learning such as:

 • Theoretical perspectives on authentic learning
 • Designing curricula promoting authentic learning
 • Collaboration with industry and professionals practices
 • Engaging authentic teaching-learning activities
 • Assessment of authentic learning
 • Authentic learning and employability
 • Supervision and feedback on authentic learning

The Journal of Danish University Education is the only journal in Denmark of teaching and learning in Danish higher education. The journal is published twice a year and comprises both research (BFI ranking = 1) and non-research articles. All articles are peer-reviewed. Read more at the journal’s website.

The editors wish to inform that articles not addressing the theme are still welcome and will be published in the theme number alongside the other articles.

Kind regards,
The Editorial Team

Read more

Tilbage til oversigten