Call for Papers til DUT 27: Læringsrum

Call for Papers til DUT 27

(English below)

Deadline: 26. februar 2019

Læringsrum

Læringsrum er et vigtigt, men desværre underbelyst aspekt af undervisning og læring. Læringsrum forstås her som både fysiske og virtuelle rum, eller blandingen af dem, såvel som formelle og uformelle læringsrum, indendørs på universitetet eller udendørs på ekskursioner, praktikpladser, virksomhedsbesøg, osv.

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift indkalder bidrag til tidsskriftets 27. udgave. Nummeret undersøger, hvordan læringsrum står i relation til undervisning og læring. Det kunne inkludere spørgsmål såsom:

 • Hvordan spiller de traditionelle fysiske læringsrum (fx auditorier af ældre dato) sammen med de forståelser af læring vi har i dag?
 • Hvad betyder innovation og design af nye fysiske og digitale rum for læringen?  
 • Hvordan inddrager undervisere rummet i deres didaktiske overvejelser?
 • Hvordan ændrer kommunikationen sig, når man går fra de fysiske til de digitale rum? Hvilke begrænsninger og muligheder giver det for fx peer learning?
 • Hvordan ændrer klassedynamikker sig i de digitale rum, fx i forhold til introvert – ekstrovert dikotomien?  Og hvordan ændrer studenterroller og underviserroller sig?
 • Hvordan udnyttes de uformelle læringsrum i formel undervisning? Hvordan kan ekskursioner, naturen eller museumsbesøg blive til mere og andet end en sjov oplevelse?
 • Hvordan influerer krav om datahåndtering og personbeskyttelse trygheden i læringsrum?
 • Hvordan påvirker brugen af digitale teknologier som podcast og video intimiteten i læringsrummet?
 • Hvordan kan uformelle, fysiske læringsrum som praktiksteder fungere som meningsskabende elementer i en universitetsuddannelse?

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift er Danmarks eneste tidsskrift om undervisning og læring på universiteterne. Det udkommer to gange om året, og indeholder både videnskabelige (BFI = 1) og faglige artikler. Alle artikler bedømmes af eksterne fagfæller. Læs mere på tidsskriftets hjemmeside.

Redaktionen gør opmærksom på at artikler uden for temaet ligeledes er meget velkomne og vil blive publiceret i DUT 27 sammen med temaartiklerne såfremt de opfylder almindelige kriterier.

Med venlig hilsen
Redaktionen

Læs mere

_____________________________________________________________________________________

Call for Papers for DUT 27

Deadline: February 26, 2018

Learning spaces

Learning spaces are an important but unfortunately under-researched aspect of teaching and learning. Learning spaces can be defined as physical and virtual spaces, or a mixture of them; it can be both formal and informal learning spaces, indoors at the university or outdoors on excursions, internships, industry collaboration, etc.

The Journal of Danish University Education calls for papers for the 27th issue. The issue examines how learning spaces relate to teaching and learning, and could include questions like:

 • How do traditional physical learning spaces (e.g. lecture theatres) interact with the understandings of learning we hold today?
 • How does innovation and design of new physical and digital spaces influence learning? 
 • How do teachers take the learning spaces into their didactic considerations?
 • How does communication change when moving from physical to digital spaces? What challenges and affordances arise for instance for peer learning?
 • How do class dynamics change in digital spaces, for instance in relation to the introvert - extrovert dichotomy? And how do student and teacher roles change?
 • How are the informal learning spaces utilized in formal teaching? How can excursions, nature or museum visits be more than a fun experience?
 • How might requirements on data management and personal protection influence trustfulness inside the learning spaces?
 • How does the use of digital technologies such as podcast and video affect intimacy of the learning space?
 • How can informal, physical learning spaces such as internships act as meaningful elements in a study program?

The Journal of Danish University Education is the only journal in Denmark of teaching and learning in Danish higher education. The journal is published twice a year and comprises both research (BFI ranking = 1) and non-research articles. All articles are peer-reviewed. Read more at the journal’s website.

The editors wish to inform that articles not addressing the theme are still welcome and will be published in the theme number alongside the other articles.

Kind regards,
The Editorial Team

Read more

Tilbage til oversigten