Call for Papers DUT23

Nye perspektiver på evalueringsformer i universitetspædagogik


Deadline for indsendelse af manuskript:
26. februar 2017.

For at imødekomme samfundsmæssige forandringer er universiteterne i Danmark i stigende grad begyndt at eksperimentere med alternative undervisningsformer og organiseringer af undervisningen. I kølvandet på disse eksperimenter opstår der behov for at udvikle nye måder at evaluere læring på (både formativt og summativt) i forhold til studerendes læringsmål, uddannelsernes studiemål og i forhold til udvikling af uddannelse. Evaluering hænger uløseligt sammen med formål og mål med givne undervisningsaktiviteter og -forløb. I forlængelse heraf hænger evaluering også sammen med spørgsmål om, hvad der tillægges positiv og negativ værdi, såvel snævert i forhold til undervisning, feedback og eksamen som bredt i forhold til dannelsesidealer for færdige bachelorer og kandidater. Evaluering spiller ligeledes en rolle i forhold til den enkelte uddannelses samfundsmæssige betydning og legitimitet.

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift sætter med dette tema fokus på evaluering i et universitetspædagogisk perspektiv. Her skal evaluering forstås bredt som både formativ evaluering i forbindelse med løbende feedback og summativ evaluering ved eksamen samt koblinger mellem de to former. Med andre ord både evaluering for at understøtte læring og evaluering af læringsudbytte (for og af læring), men ikke i denne forbindelse de studerendes evaluering af undervisningen.

DUT vil med dette call invitere til at fremsende bidrag, der behandler forskellige evalueringsmæssige problemstillinger og løsninger herpå. Der kan være artikler, der omhandler:

  • Nye eksamensformer og deres effekt på læreprocessen
  • Nye eksamensformer og deres validitet
  • Universiteternes besparelser, økonomien i eksamensformer og validitet
  • Sammenhængen mellem nye undervisningsformer og nye eksamensformer
  • Bedømmelse af innovations- og entreprenørskabskompetencer
  • Evaluering og studerendes kompetenceudvikling
  • Projektarbejde og evaluering for og af faglig læring
  • Gruppearbejde og evaluering for og af social læring
  • Feedbackformer i undervisningen

Disse og andre temaer og spørgsmål i relation til evaluering for og af læring er velkomne.

Om Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 
Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT) er Danmarks eneste tidsskrift om undervisning og læring på universiteterne. Det udkommer to gange om året og indeholder både peer reviewede (ranking BFI 1) og ikke-reviewede artikler.

Vi udgiver artikler baseret på empiri, praksis- og udviklingsprojekter, teorier, begreber, metoder og erfaringer af relevans for universitetspædagogik bredt, dvs. i forhold til bachelor-, kandidat-, master- og ph.d.-uddannelser, åbne uddannelser, forskningstilknyttede professionshøjskoleuddannelser samt universiteternes efteruddannelser.

Du kan læse mere om de forskellige artikelgenrer Link Arrow her og bedømmelseskriterierLink Arrow her.

Tilbage til oversigten