Call for DUT 26

Call for Papers til DUT 26

(English below)

Deadline: 26. august 2018

Fra data til beslutninger

Data er en vigtig del af universiteternes dagligdag. Data bruges til at vurdere studerendes præstationer, hvilket især kommer til udtryk gennem eksamensresultater, og data bruges til at vurdere undervisningskvaliteten, hvilket kommer til udtryk i undervisningsevalueringer. Data bruges også i stigende grad til at forudsige hændelser, fx ved at beregne sandsynligheden for at studerende med bestemte baggrundsdata vil bestå eksamen. På et overordnet plan anvendes data til at rammesætte universiteternes aktiviteter, til universiteternes strategiske planlægning, og data bruges til at træffe lokale prioriteringer.

I forlængelse af DUN Konferencen 2018 indkalder Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift bidrag til tidsskriftets 26. udgave. Nummeret undersøger, hvilke data universiteterne bruger samt konsekvenserne af denne brug. Temaet handler endvidere om kvaliteten af disse data, om pålidelighed, om gyldighed og forhåbentlig også om, hvordan denne kvalitet kan hæves.

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift er Danmarks eneste tidsskrift om undervisning og læring på universiteterne. Det udkommer to gange om året, og indeholder både videnskabelige (BFI = 1) og faglige artikler. Alle artikler bedømmes af eksterne fagfæller.

Redaktionen gør opmærksom på at artikler uden for temaet ligeledes er meget velkomne og vil blive trykt i DUT 26 sammen med temaartiklerne såfremt de opfylder almindelige kriterier

Med venlig hilsen
Redaktionen

Læs mere 

_____________________________________________________________________________________

Call for Papers for DUT 26


Deadline: 
August 26, 2018

From data to decisions

Using data is an important part of the universities' daily business. Data is used to assess and label the perception of individual performance, which is expressed particularly by exam results and student assessments of teaching quality. Data is used to predict events, i.e. by calculating the likelihood that students with certain background data will pass the exam. Data is used to assess the curriculum development in terms of the specific needs and decisions, pedagogical intervention and competence development among teachers. Data is used on a general level to frame university activities, to the strategic planning at the university, and to address local priorities. The use of data by universities can be crucial for educational decisions.

In continuation of the DUN Conference the Journal of Danish University Education (DUT) calls for papers for the 26th issue. The issue deals with how universities use data, what data the universities use and the consequences of this use. The theme is also about the quality of these data, about reliability and validity, and hopefully also how this quality can be lifted.

The Journal of Danish University Education is the only journal in Denmark on teaching and learning in Danish higher education. The journal is published twice a year and comprises both research (BFI ranking = 1) and non-research articles. All articles are peer-reviewed.

The editors wish to inform that articles not addressing the theme are still welcome and will be published in the theme number alongside the other articles.

Kind regards,
The Editorial Team

Read more

Tilbage til oversigten