Åbent SIG-møde i Læring i Laboratorie- og Feltarbejde

Laboratoriesig Banner

Seminar:

Heldagsarrangement, der fokuserer på læring i laboratorie- og feltarbejde. Omdrejningspunktet for de forskellige oplæg og diskussioner på dagen vil være udviklingen af god undervisningspraksis og god læring i det praktiske arbejde i laboratoriet og i felten.

Mødet er åbent for alle med interesse i den didaktiske udvikling af laboratorie- og feltarbejde i undervisningen på de videregående uddannelser.

Dato
: 19. november 2019, kl. 09.30-17.00 

Sted: Lokale 7.15.152, Mærsk Tårnet, Panum, Københavns Universitet, Blegdamsvej 3B, 2200 København

Deltagergebyr: Gratis

Tilmeldingsfrist: 11. november 2019, kl. 12.00

Tilmelding (bemærk, der er et begrænset antal pladser)

Kontakt: Ida Rasmussen på mail: Link Arrow iqlab@sund.ku.dk 

Program:

09.30  

Ankomst og kaffe

10.00

Læring i laboratorieundervisning: Afgrænsning af et forskningsfelt gennem systematisk litteraturreview

Laura Teinholt Finne, Ph.d.-studerende, Institut for Farmaci. Jonas Tarp Jørgensen, Ph.d.-studerende, Maja Ingerslev Pedersen, Videnskabelig assistent, begge på Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

I oplægget præsenteres et systematisk litteraturreview omhandlende de studerendes læring i forbindelse med praktisk arbejde i laboratorieundervisningen. Vi fremlægger vores arbejdsproces og diskuterer de valg, vi har truffet med henblik på at afgrænse
og opdele forskningsfeltet.

10.45

Pause

11.00

Stilladsering af studerendes læringsaktiviteter før, under og efter lab

Birgitte Lund Nielsen, forskningskonsulent og Rikke Frølich Hougaard, specialkonsulent ved Science and Technology Learning Lab, Aarhus Universitet

I oplægget præsenteres en analyse af udfordringer på tværs af en række laboratoriekurser på Science and Technology, AU.
Herefter inddrages et eksempel fra kurset ”Makroskopisk fysisk kemi”, som viser, hvordan et re-design af kurset, der adresserer de identificerede udfordringer, er blevet til i samarbejde med de faglige medarbejdere på instituttet. Med den konkrete case diskuteres den anvendte model til re-design af laboratoriekurserne, der har fokus på at stilladsere de studerendes faglige dialog og kritiske refleksion over data.

12.00

Frokost

13.00

Diskussion: Feltarbejde og laboratoriearbejde - fælles udfordringer og erfaringer

Faciliteres af Frederik Voetmann Christiansen og Lene Møller Madsen, begge lektorer ved Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

SIG’en dækker over to centrale undervisningsformer, der har en række fælles pædagogiske muligheder og udfordringer, men som også har meget forskellige didaktiske potentialer og erkendelsesteoretiske funktioner. På baggrund af eksempler og gruppeaktivitet vil vi drøfte ligheder og forskelle i undervisningsformerne og implikationer for organiseringen af SIG’en.

14.00

Studerendes selvstændige udforskninger i felt

Rie Hjørnegaard Malm, Ph.d. stipendiat, Institut for Geofag, Universitetet i Oslo

I oplægget præsenteres et eksempel på et kursusdesign, hvor de studerende selvstændigt samler data i felt og gennemfører et forskningsprojekt. Observationer af kurset gennem 5 uger tydeliggør, hvilke udfordringer de studerende møder, og hvordan/hvornår faglig frustration opstår. Indsigterne bruges til at diskutere udfordringer og muligheder i tilrettelæggelsen af det selvstændige feltarbejde i modsætning til den traditionelt mere strukturerede undervisning i felt. Eksemplet er hentet fra forskning udført i samarbejde med Universitetssenteret på Svalbard.

14.45

Pause

15.00

Tilrettelæggelse af feltarbejde som undersøgelsesbaseret læring

Lene Møller Madsen, lektor ved Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

I oplægget præsenteres en model for tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelsesbaseret undervisning i naturfagene.
Vi anvender og diskuterer et eksempel fra en felttur til Stevns Klint med et hold kommende gymnasielærere (biologi, naturgeografi og fysik). Typen af læringsmål, brugen af data og feedback sættes i relation til undervisning i felten.

15.45

Afrunding på dagen og planlægning af næste SIG-møde 

16.15

Networking med vin og sandwich
Tilbage til oversigten