Call for Papers DUT 28

English below

Call for Papers til DUT 28

Deadline: 1. september 2019

Undervisningens teknologier og teknikker

Med understregninger og patos er bestemte teknologier og teknikker i universitetsundervisningen blevet fremhævet frem for andre. Problembaseret læring, caseundervisning, nøgleintroduktioner, projektarbejde, team-based learning, blended learning, studentercentreret undervisning og forelæsninger er blandt de universitetspædagogiske tiltag, der alle er tænkt at føre til bedre og dybere læring hos de studerende. Især anvendelsen af nye IT-baserede teknologier er blevet markedsført som tiltag, der kunne gøre universitetsundervisningen mere effektiv og engagerende og måske derigennem medføre bedre og dybere læring. IT-baserede teknologier kan understøtte en allerede eksisterende undervisningspraksis, eller de kan være en erstatning for tidligere praksis. Universiteternes ledelser har uden undtagelse taget markante skridt for at fremme brugen af disse teknologier i mange undervisningssammenhænge. IT-baseret undervisning er et redskab til at optimere og sikre den fornødne kvalitet i undervisningen. Men er der en (forskningsbaseret) sammenhæng mellem teknologi, teknik og kvalitet?

I forlængelse af DUN-konferencen, som afholdes i maj måned 2019, inviterer Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, DUT undervisere og udviklere til at indsende emnerelevante artikler. Det kunne fx være artikler, som undersøger følgende spørgsmål:

  • Hvorledes praktiseres forskellige undervisningsformer og –teknologier?
  • Hvilken indflydelse har ledelsesmæssige tiltag som eksempelvis EDU-IT strategier for undervisernes tilgang til undervisningssituationen?
  • Hvilken forskningsmæssig dokumentation er der for, hvilke teknologier og/eller teknikker der virker, og hvordan de virker?
  • Hvilke undervisningsformer understøtter hvilke læringsmål?

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift er Danmarks eneste tidsskrift om undervisning og læring på universiteterne. Tidsskriftet udkommer to gange årligt og indeholder både videnskabelige (BFI = 1) og faglige artikler. Alle artikler bedømmes af eksterne fagfæller. 

Redaktionen gør opmærksom på, at artikler uden for temaet ligeledes er velkomne og vil blive publiceret i DUT 28 sammen med temaartiklerne, såfremt de opfylder almindelige kriterier.

Med venlig hilsen
Redaktionen

_____________________________________________________________________________________

Call for Papers DUT 28

Deadline: September 1, 2019

Teaching technologies and techniques

With underlining and patos, certain technologies and techniques in university education have been highlighted over others. Problem-based learning, case study, key introductions, project work, team-based learning, blended learning, student-centered teaching and lectures are among the university education initiatives, all of which are intended to lead to better and deeper student learning. In particular, the use of new IT-based technologies has been marketed as initiatives that could make university education more efficient and engaging and, therefore, lead to better and deeper learning. IT-based technologies can support already existing teaching practices, or they can be a substitute for past practice. The University management has, without exception, taken significant steps to promote the use of these technologies in many educational contexts. IT-based teaching is a tool for optimizing and ensuring the required quality in teaching. But is there a (research-based) connection between technology, technique and quality?

In continuation of the DUN 2019 conference, the Danish Journal of Higher Education, DUT, invites teachers and developers to submit papers that are relevant to the theme. For example, papers could address:

  • how different teaching methods and technologies are practiced,
  • how possible management actions such as EDU-IT strategies influence the teachers possibilities to access educational situations,
  • research documentation of which and how specific technologies and/or techniques work,
  • which specific teaching method(s) scaffold(s) certain learning objective(s)

The Danish Journal of Higher Education is the only journal in Denmark of teaching and learning in Danish higher education. The journal is published twice a year and comprises both research (BFI ranking = 1) and non-research articles. All articles are peer-reviewed. 

The editors wish to inform that articles not addressing the DUT 28 theme are still welcome and will be published in the theme number alongside the other articles.

Kind regards,
The Editorial Team